בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לקנא, אבל בתוך בני ישראל | שפת אמת לפרשת פנחס- תרלא

י״ז בתמוז ה׳תשפ״ג

שפת אמת לפרשת פנחס- תרלא
ב”ה פינחס בקיצור ראשי דברים במדרש בדין שיטול שכרו. כי הי’ כהן מקודם ג”כ. אך כי כהן בחי’ אהבה וחסד. ונודע כי ע”י יראה, השי”ת נותן אהבה כמ”ש בתניא ע”פ עבודת מתנה אתן כו’ כהונתכם כו’. לזאת כהונה לזרעו של אהרן לדורות. וזה מתנה. אבל פינחס זכה ג”כ בדין אל הכהונה וג”כ לדורות ע”י שכיפר על בנ”י לכלל ישראל עי”ז השכר ג”כ על לדורות. וכ’ בקנאו כו’ בתוכם. והפי’ שלא יצא מכללותם ח”ו ע”י הקנאה והכעס. רק אדרבה העיד הכתוב עליו שלא עשה הדבר כדי לזכות למדריגה וכדומה. רק הכניס המעשה בכלל ישראל ועשה רק להראות שאף שחטאו בנ”י עכ”ז יש בהם מי שינקום. ובזה שכך חמת המלך. ומה”ט לא עשאו משה רבינו ע”ה. כי הי’ צריך להיות ע”י איש פשוט תוך כלל ישראל. ומה”ט י”ל שלא הי’ נמשח מקודם. כמ”ש רש”י ז”ל שכיון שלא נמשח הי’ צריך למתנה זו. והיא גופא קשה למה לא נמשח. רק כנ”ל להיות ע”י איש פשוט שאינו כהן וגם שיזכה כהונתו עפ”י הדין ג”כ כנ”ל [ועל ידי שמתוך אהבה עשה דין בחוטאים עירב וחיבר החסד עם הדין ועי”ז בא לבחי’ כהן וחסד גם עפ”י הדין כנ”ל]. ובמד’ כי הכהונה הי’ עתיד להיות משם ואח”כ ניתן לאברהם אע”ה. עוד שם כי שם קרא לירושלים שלם ואברהם יראה כמ”ש ויקרא כו’ המקום כו’ ה’ יראה כו’ ע”ש פ’ לך לך. כי שם לא זכה ע”י מעשיו רק שהי’ נבחר לכהונה. וזה בחי’ שלום שהקב”ה שמו שלם שהוא שלימות הכל. והכלל כי הנקודה ממנו ית’ שמחיה כל, נקרא שלום. ולכך כלי מחזיק ברכה הוא להיות בנקודה זו והיא נק’ שבת ולכך ויברך כו’ כי מחזיק ברכה כנ”ל. וזה פורס סוכת שלום כי בשבת יש הארה מהשי”ת במתנה בלי עבודה כמ”ש מתנה גנוזה כו’. ואברהם אע”ה חידש זה לזכות ע”י עבודה וז”ש שנק’ יראה שע”י היראה יזכה אדם לבחי’ אהבה הבא במתנה כנ”ל. [וזה עצמו הי’ בעקידה שהי’ בחי’ גבורה כמ”ש בזוה”ק וזה הי’ נסיון אחרון שאז נתקן בשלימות לבחי’ אהבה שהיא מדתו]. ופעל כן שיזכה כל אדם לבחי’ אהבה ושלם ע”י היראה כנ”ל וזה ירושלים. וכן בכל ש”ק שזוכין ע”י ימי העבודה לבחי’ שבת שהוא אהבה ומתנה מהשי”ת כנ”ל. [וזה יראה יראה כשם שבא לראות כך זוכה להראות שהוא ההתגלות כנ”ל. איני זוכר אם אמרתי כ”ז]. וכן פינחס זכה ע”י הקנאה לבחי’ אהבה וחסד כנ”ל. ובגמ’ שלום כשהוא שלם בלי מום. בזוה”ק אמור הקשה על שבעל מום פסול והלא כתיב אשכון את דכא שהקב”ה בוחר במאנין תבירין. אך מי שלבו נשבר באמת חל עליו גיאותא דקוב”ה כו’ והוא הביטול ונקודה הנ”ל הנק’ שלום כנ”ל. וברש”י שהשבטים זלזלו על פינחס הרג נשיא שבט כו’. וח”ו שאמרו שלא טוב עשה. אבל בודאי הבינו כי איש יחיד לא יוכל לעשות זה. ובאמת עשה פינחס זה בשם כל ישראל כמ”ש בתוכם כנ”ל. וזה שהכתוב יחסו אחר אהרן שמדתו אוהב שלום וכל מעשיו בשם כל ישראל שהיה מיוחד לעבודת כל בנ”י כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן