בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

קיום הבריאה הוא ברחמים | שפת אמת לפרשת כי תצא- תרנה

ז׳ באלול ה׳תשפ״ג

שפת אמת- פרשת כי תצא- תרנה
במדרש כשם שנתן רחמיו על האדם כך על בהמה ועוף כי יקרא קן כו’ ומקשין דאיתא במשנה האומר על ק”צ יגיעו רחמיך משתקין אותו ואמרו בגמ’ הטעם שעושה מדתיו של הקב”ה רחמים ואינן אלא גזירות ונראה לפרש ע”פ מ”ש בס’ חובת הלבבות בביאור ההפרש בטובת אלקים על האדם בין טובת איש לאיש שהם הכל לטובת עצמו ואפי’ העשיר החומל על הרש מפני שכואב לו צער העני ה”ז מכוון לדחות הצער מעל עצמו ע”ש תחילת שער עבודת הא’. למדנו מדבריו כי אין רחמיו של הקב”ה מסוג רחמי אדם כי לא שייך בו ענין הרחמנות של ב”ו שהרי הכל מאתו ית’ והצער שמגיע להברי’ הכל במשפטו ולא שייך אצלו רחמנות רק שכך גזר הקב”ה להנהיג העולם במדת הרחמים. ולכן נק’ הקב”ה בעל הרחמים שאינו כמו ב”ו שהרחמים גוברין עליו לשנות את רצונו. רק אדרבא הקב”ה שליט על הרחמים ונתן רחמיו על הכל וזה עצמו דברי המדרש כשם שנתן רחמיו על האדם כך על הבהמה כנ”ל שהכל גזירה מלפניו. וזה שאומר על ק”צ יגיעו רחמיך נראה שמשוה רחמיו של הקב”ה בסוג רחמי האדם אלא שמפליא לומר שגם על ק”צ הגיע רחמיו וז”ש שעושה מדותיו של הקב”ה רחמים כמדת ב”ו. אבל רחמיו של הקב”ה הם גזירות כמ”ש. ורש”י נדחק לפרש מדותיו מצותיו. ולמ”ש יתכן לפרש כפשוטו שמדותיו עצמם הם גזירות כי חפץ חסד הוא והבן שוב ראיתי מזה בס’ צדה לדרך ע”ש:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן