בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

עינו של יוסף | שפת אמת לפרשת ויחי- תרמו

י״ט טבת תשפ״ב

שפת אמת ויחי- שנת תרמובפסוק בן פורת יוסף כו’ עלי עין בנות צעדה עלי שור. אמו”ז ז”ל פי’ ע”פ הגמ’ יוסף שקידש העין זכה שיאכלו קדשים במשכן שילה בכל הרואה ובירושלים לפנים מן החומה וזה בנות צעדה השבטים עלי שור. ויוסף עלי עין. ועתה נבאר לפי דרכנו פורת עלי עין. דכ’ ויוסף ישית ידו על עיניך. כי הנה צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כסה”כ והיא הצורה אשר הקב”ה ברא בעולם. וע”ז כ’ וירא כו’ את כל א”ע והנה טוב מאוד. וצורה זו שנק’ עין יעקב בוודאי היא לעולם בכללות בנ”י כענין שנאמר כל רואיהם יכירום כו’. אך אין העולם כדאי להתגלות זה העין בתוך הרשעים. וכשהי’ בנ”י מתאספין ביחד בבהמ”ק ונבדלו מן האומות חל עליהם צורה זו וזה עליות ג’ רגלים יראה כל זכורך. ואלה הבנינים במשכן ובבהמ”ק הי’ חומות שהעמידו בנ”י להיות הבדל ביניהם. ואז כשנבדלין ומתאספין יש להם אחיזה עד צורתו של יעקב. וז”ש האספו ואגידה כו’ והוא אמת לעולם כשיכולין להתאסף כראוי כמ”ש במ”א מזה. אכן כוחו של יוסף הצדיק הי’ שאין עה”ר שולטת בו כמ”ש חז”ל בפ’ וידגו לרוב. ולכן יכול לקבל הארת הקדושה גם כשהוא תוך הרשעים. ולכן הי’ הוא המכין מקום במצרים עבור בנ”י. ויעקב אע”ה ירא לירד למצרים שלא ישלוט עין רעה באותו הצורה ואמר לו הקב”ה ויוסף ישית ידו כו’. וז”ש פורת עלי עין. והם ב’ מיני עבודות. השבטים הכינו עצות להיות חומות מפסיקין. ויוסף הכין מקום לסמות עיניהם של הרשעים שלח יוכלו להסתכל ולמנוע האור מן הצדיקים. ובשבת מתקיים מעין ברכת יוסף שהקב”ה פורס סוכת שלום עלינו. ולכן אמרו חז”ל אין דומה מאור פניו של אדם בש”ק לחול. ע”י שיש שמירה ממילא חל על בנ”י בחי’ עין יעקב כנ”ל. והיא הנשמה יתירה בש”ק כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן