בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

עול מלכות שמים של יעקב אבינו | שפת לפרשת ויגש- תרלז | ט’ טבת ה’תשפ”א

ט״ז טבת תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת ויגש- שנת תרל”זנודע דברי מהר”ל ז”ל בס’ גור ארי’ על מ”ש חז”ל יעקב לא נשקו שקרא את שמע. וביאר כי בעת בוא אל הצדיק איזה אהבה ושמחה מכניסו לשמים לאהבת הבורא. לכן קרא אז בכוונה קריאת שמע. ועפ”י הפשוט טעם הדבר כי ירא לנפשו שעי”ז האהבה ישכח ממנו אהבת הבורא לכן הוא מתדבק מקודם בו ית’ ועי”ז נשכח ממנו אהבה הגשמיות. וזה ענין מ”ש בכל לבבך בב’ יצריך והיתכן לאהוב ה’ ביצה”ר. רק שע”י היצה”ר מתקשר האדם באהבת הבורא בעבור יראת היצה”ר. אם אמנם כי הפי’ עמוק מזה. אבל ע”י זה הדרך יוכל אחר כך להפוך גם את כל היצה”ר לעבודת הבורא כי עי”ז הדרך נמצא נולד טוב מהיצר. ועי”ז מתהפך לטוב. וכענין זה אמרו חז”ל כתיב לה’ הארץ וכתיב והארץ נתן לבני אדם כאן קודם ברכה כו’ וכי אחר הברכה אינו לה’ ח”ו. אמנם אחר הברכה ניתן לבני אדם שיוכל להיות לה’ אף כי הוא לבני אדם. שע”י הברכה מתקשר המעשה בקדושה. וזה הוא הברכה שאחר האכילה שהוא העיקר [שמפורש בתורה] כמ”ש חז”ל כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כש”כ. והיינו כנ”ל שמקודם שבא ליהנות נזכר בהשי”ת כדי שלא להתפרד ממנו ע”י הנאה גשמיות. ועי”ז הזכירה מקודם. נשכח ונתמעט ממנו הגשמיות עד שמתהפך הכל לה’:גור אריה מו כטואמרו רבותינו ז”ל שהיה קורא קריאת שמע. והקשו למה יוסף לא קרא קריאת שמע כיון ששעת קריאת שמע היה, שדוחק לומר שהקדים או שאחר כי זריזין מקדימין (פסחים ד. ), ושעה אחת לכלם, ועוד מנא לן שקרא קריאת שמע – שמא התפלל, ויש לתרץ כי יוסף קרא קריאת שמע, וקיימא לן כרבי יהודה (ברכות יג. ) שבאמצע הפרק מפסיק לשאול מפני היראה, והיינו יראת אביו, ולפיכך היה מפסיק בקריאת שמע, אבל יעקב לא היה מפסיק וקרא קריאת שמע. אמנם יש לדעת ענין קריאת שמע שהיה קורא ובזה יתורץ מה שלא היה קורא יוסף קריאת שמע, לפי שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בלבו אהבתו ויראתו של הקב”ה איך מדותיו הם טובות ושלימות, ומשלם שכר טוב ליראיו. וזהו מדת החסידים אשר יקרה להם טוב מתדבקים אל הקב”ה על הטובות והאמת שעשה עמהם. וזהו קריאת שמע שבו נזכר ייחוד מלכות שמים (דברים ו, ד) ואהבתו (שם שם ה). וראוי היה לקרות קריאת שמע כאשר בא אליו יוסף אחר הצער הגדול אשר היה לו בעבורו, ועתה ראה אותו מלך, היה אוהב את הקב”ה אשר עושה לו זה, וקבל מלכותו ואהבתו ויראתו, וזהו נכון למבין:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן