בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

נר ה’ נשמת אדם או גוף האדם? | שפת אמת | פרשת בהעלותך – תרס”א | י”ב סיון ה’תש”פnnעל היחס בין הגוף לנשמה, בין שבת לששת ימי המעשה ואספלריא מאירה לעומת אספקלריא שאינה מאירה

י״ג סיון תש״פ

במדבר, בהעלותך, כ״ותרס”אבנסמך פרשת המנורה למ”ש בפרשה הקודמת ובבוא משה כו’ מדבר אליו. כי ב’ אלו הם בחי’ תורה אור ונר מצוה כי משה רבינו ע”ה הוא בחי’ תורה אור. אבל התחתונים צריכין להכין נר וכלי לקבל האור תורה והוא בחי’ תיקון הגוף ברמ”ח איברים. דהנה כתיב נר מצוה וכתיב נר ה’ נשמת אדם כי הגוף הוא כלי אל הנשמה והנשמה מאיר אל הגוף. שכן הוא ציור האדם שאין יכולין להשיג עצם הנשמה רק בכחות המתפשטים מן הנשמה ברמ”ח איברים. וכשהאדם מקשר ומשעבד הגוף אל הנשמה מקבל אור ממנה וזה נר מצוה. אכן באמת כל הנשמה היא נר אלקים שהיא כלי שיחול עליה אלקותו ית”ש וב’ תקונים הללו הם בימי המעשה והשבת. דאיתא בגמ’ ברכי נפשי את ה’ שהנשמה דומה להקב”ה מה הקב”ה זן את העולם כך הנשמה זנה את הגוף כו’. וכמו שהקב”ה משגיח ומחי’ כל העולם תמיד כן צריכה הנשמה להשגיח ולהנהיג את הגוף. ועל ידי מעשה המצות וכל המלאכות בימי המעשה שהם כחות מורכבים מנפש וגוף בזה מתדבק הגוף אל הנשמה. אכן בשבת קודש כמו שהכתיב הקב”ה מנוחה לעצמו בשבת קודש. כן נפשות בני ישראל יש להם מנוחה בשבת. ולכן המלאכות אסורות בשבת קודש כי אז הנשמה בעצמה מקבלת אור אלקות וזהו פי’ נשמה יתירה בשבת קודש. והאור שמקבלת הנשמה בש”ק בזה יש לה כח בימי המעשה שאח”כ להאיר ולהנהיג את הגוף. ולכן שבת יומא דנשמתין שהנשמה מקבלת בו אור וחיות. והוא בחי’ משה רבינו ע”ה אספקלריא המאירה. ולכן שבת יעשה (בו) כולו תורה. והוא מעין יום שכולו שבת שלעתיד יהי’ הגוף מתוקן והנשמה מקבלת אור חדש תמיד וכמו שהיו מוכנים בני ישראל להיות בקבלת התורה אלקים אתם ובני עליון. אבל אחר החטא צריך הגוף תיקון על ידי הנשמה בימי המעשה בעובדין דחול על ידי נר מצוה. והיא בחי’ אספקלריא שאינה מאירה. וזהו המשל שאמרו במדרש שאין יכולין לראות רק מתוך השחור שבעין. ולכן בימי המעשה כתיב תמיד ויהי ערב ויהי בוקר שאין האור יכול להתגלות רק מתוך החושך. אבל בשבת לא כתיב ויהי ערב שהוא בחי’ אור תורה אור הנשמה שהיא מקבלת אור בלי התלבשות הגוף והטבע. ז”ש ויפח באפיו נשמת חיים. חיים הוא כמו מים חיים שדבוק תמיד במקור המעין. ויהי האדם לנפש חי’ הוא החיות שממשיך הנשמה אל הגוף:השיעור מוקדש לע”נ שושנה בת בתיהלהנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן