בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מקדש הקורן מתוכנו | שפת אמת לשבת תרומה- זכור | הרב יהושע שפירא

י״ג אדר תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת משפטים- שנת תרמזבמדרש ואלה מוסיף על הראשונים משל למטרונה הזיין מכאן ומכאן ע”ש. וברש”י מה הראשונים מסיני כי באמת הכל מן התורה. והיא נותנת ברכה לפני’ ולאחריה וכמו שכל הבריאה נברא בשביל התורה. והדור שקבלו התורה הוציאו מכח אל הפועל ומ”מ קיום דורות הקודמים היו להיות הכנה לתורה. וכמו כן ממש בפרטות בבנ”י שמקודם הוצרכו ליישר עצמם כענין התקן עצמך ללמוד תורה והוא המשפטים שקודם התורה. לכן כתיב שם ושפטו כו’ בכל עת. ולא היו ביחוד למרע”ה כי הם המשפטים שקודמים לתורה. ואח”כ כתיב ואלה המשפטים המיוחדים לאחר קבלת התורה. ואלה המדריגות הם תמיד בכל עובד ה’ כפי מה שמיישר מעשיו זוכה לתורה. ואח”כ בכח התורה מיישר מעשיו כראוי וכן לעולם. וזה שהקדימו בנ”י נעשה לנשמע אינו לפי שעה רק שכן הוא לעולם שצריכין מקודם לתקן המעשים. ואח”כ זוכין לשמוע. ואחר השמיעה הוא הזמן שצריכין לתקן המעשים ביותר עפ”י התורה ואז זוכין לשמוע יותר פנימיות התורה. אכן העיקר הוא שצריך להיות המכוון לשם שמים. והאדם העובד ליישר לבבו כדי להיות מוכן לתורה ולעבדות השי”ת אז התורה מסייעת לו שיוכל לגמור המכוון. וכן כתיב ואנשי קודש תהיון לי שצריך האדם לבקש הקדושה כדי להיות מוכן לעבדו ית”ש. ולא להיות רוצה להיות קדוש. כי קודש הוא למעלה מהטבע. ואיזה דרך יהי’ מציאות הקדושה בעוה”ז. ורק בכח התורה והקב”ה שקדשנו במצותיו. וז”ש תהיון לי. ופי’ תהיון הוא הויה חדשה שבכח איש ישראל למשוך בכל עת התחדשות לחול עליו מלבוש הקדושה ע”י תורה ומצות. וכ’ עלה אלי ההרה והיה שם כו’. היינו שנתהפך מרע”ה להויה חדשה כמלאכי השרת כמ”ש חז”ל נכנס בענן נתלבש בענן כו’ לשומו כמלאכי השרת. ולכן הי’ מ’ יום כיצירת הולד במ’ יום. כן קיבל בשלימות אותו הציור. ובזו”ח שיה”ש איתא והיה שם שנעשה שֵם הקודש. ויש לכל ישראל חלק בצורה זו וקודם החטא כ’ אמרתי אלקים אתם. ואיתא כי בשבת קודש מחזיר משה רע”ה אותה ההארה לכל בנ”י. וזו בחי’ נשמה יתירה שלכן אין דומה מאור פניו של אדם בשבת לימי המעשה. ולזה הציור הקדושה זוכין ע”י תרי”ג מצות שהם נגד איברים וגידים. ובעוה”ז נדמה כי העיקר הגוף. והוא רומז לתרי”ג מצות. אבל באמת נהפוך הוא כי עיקר ציור האדם הוא תרי”ג אברים רוחנים שורש התרי”ג מצות ואלה האברים שבגוף הם רמזים אל הפנימיות. ובמשה רבינו ע”ה נתגלה פנימיות המלבוש וכפי מה שמתרחקין מן הגשמיות זוכין להפנימיות. ובימי המעשה צריכין לייגע עצמינו להתרחק מהגשמיות. ובש”ק צריכין לייגע לקבל הארה פנימיות ורוחניות:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן