בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

יוצאים ממצרים ברחמים | שפת אמת לפרשת וארא- תרל”ו | השיעור מוקדש לע”נ ר’ זליג יצחק ב”ר נחום ונגרובסקי ז”ל

ד׳ שבט תשפ״ב

שפת אמת וארא- שנת תרלווידבר אלקים כו’ ויאמר אליו אני ה’ כו’. במדרש התחיל במדה”ד וראה שבשביל צער ישראל דיבר חזר למדה”ר כו’. אשר חכמים יגידו ושמענו מרבותינו ז”ל כי יצ”מ הי’ תיקון כל מעשה בראשית. וכלל הדברים שבאמצעות עשר מכות נתקנו עשרה מאמרות ונעשה אח”כ עשרת הדברות. אשר ע”כ כמו שמצינו בראשית הבריאה עלה במחשבה לפניו לבראותו במדה”ד וראה שאינו מתקיים חזר ושיתף עמו מדה”ר. כמו כן נעשה בגאולה זו התחיל במדה”ד ושיתף מדה”ר. ולהבין דבריהם ז”ל כי ח”ו שמחשבת השי”ת לא נתקיימה. אכן פי’ דבריהם כי מעשה בראשית בפועל א”א להתקיים במדה”ד פי’ שיתנהגו כל הברואים ממש במשפט הש”י. אך נתקיימה מחשבתו בבנ”י אשר הם עלו במחשבה לפניו ואנחנו בנ”י צריכין בוודאי לקיים הכל ע”פ התורה. ואם אמנם גם זה א”א לקיים בפועל כמאמר אין צדיק בארץ כו’ ולא יחטא כי החסרון דבוק ומוכרח כמעט במעשה. עכ”ז במחשבה צריך להיות מוכן כל איש ישראל למס”נ וכל מעשיו לשמים. וזה שנאמר עלו במחשבה פי’ בעולם המחשבה א”א לצאת מהדין כמלא נימא. וכמו כן כשמתקיים רצון בנ”י במשפט אמרו חז”ל כי בישראל הקב”ה מחשב מחשבה כמעשה. והטעם כי בנ”י שורשם במחשבה והגשמיות טפל אצלם ועיקר רצונם בהתדבקות הרצון בהשי”ת. ובשבת קודש מתגלה בחי’ המחשבה כמ”ש יומא דנשמתין איהו ולאו דגופא. לכן בש”ק נאסר המלאכה כי במעשה א”א להיות ע”פ דין ומשפט ממש. וכמו דאיתא שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב. פי’ כיון שיהי’ אז הכל בדיקדוק הדין והמשפט. לכן אין העולם מתקיים. כמו כן שבת מעין עוה”ב נאסר בו כל העבודה. ורק הרצון והמחשבה לשמים. וכתיב לעשות כו’ ברית עולם כו’. פי’ כי קיום העולם הוא ע”י התדבקות בעולם העליון. וע”ז ניתן התורה ותרי”ג מצות לחבר כל עניני עוה”ז בשורשם. וזהו ברית וקיום העולם. אכן א”א לקיים כראוי כנ”ל. רק ע”י השבת שניתן לישראל זה קיום העולם. לכן קיבלו בנ”י התורה בשבת כי א”א בימי המעשה כנ”ל. רק ביום המחשבה. וז”ש ורצה בנו כו’ כי בנ”י דבוקין בעולם המחשבה והרצון כנ”ל. לכן אחז”ל האומר ויכלו נעשה שותף להקב”ה במעשה בראשית. כי שמירת שבת הוא קיום וברית עולם כנ”ל. ובאמת כל הגאולה במצרים הי’ ע”פ הדין. כי מצד שבנ”י יזכו בדין יכולין לגבור נגד שונאיהם ה) כמ”ש בספר עבודת ישראל מהרה”מ ז”ל כי מצד החסד גם הרשעים ו) זוכין כי רחמיו ית’ על כל מעשיו. רק ישועת בנ”י רק במדה”ד. אכן לא הי’ אפשר להתקיים בפועל בדין. לכן גם עתה שיתף מדה”ר כנ”ל. ולפנינו יבואר עוד מזה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן