בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

ויגש- שער הגישה לגן עדן | שפת אמת לפרשת ויגש- תרלה

י״ב טבת תשפ״ג

שפת אמת- פרשת ויגש- תרלה
ב”ה בזמר האר”י ז”ל אזמר בשבחין למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין. וקשה מאי גו פתחין הול”ל למיעל בחקל תפוחין. אבל האמת כי חקל תפוחין הוא בכל מקום כמ”ש מלא כל הארץ כבודו וכדאיתא ראה ריח בני כריח שדה כו’. רק שעיקר העבודה לפתוח נקודה זאת. ובשבת נפתח זה השער כמ”ש שער החצר הפנימית כו’ ששת ימי המעשה יהיה סגור וביום השבת יפתח. וכמו שראינו קדושת שבת בין הימים. אף שהוא תוך הזמן אעפ”כ הוא מעין עוה”ב. וההפרש בין ימות החול לשבת שנפתח בו הפנימיות ואין דומה מאור פניו של אדם בשבת כבחול שבנקל להרגיש הקדושה בשבת. וכמו כן יכולין להבין כי כבוד מלכותו ית’ הוא בכל מקום אף שאינו נגלה וזה האמונה של כל איש ישראל בה’ אחד. פי’ אחד שאין דבר רק השי”ת בעצמו הוא הכל ואף שאין יכולין להשיג את זה כראוי צריכין להאמין בזה וע”י אמונה באין אל האמת. וכמ”ש במקום אחר כי אמת ואמונה הם ב’ מדריגות והוא ענין יוסף ויהודה דכ’ במדרש אחד באחד יגשו. כענין שנאמר ה’ אחד ושמו אחד. ולעתיד יתברר זה האחדות שיש בתוך הבריאה וזה נקרא רזא דאחד כי הוא עתה בסוד נסתר. וה’ אחד הוא למעלה מהשגת הנבראים כמ”ש כל הנקרא בשמי כו’ כי העולם הזה נברא בשמו ית’. וז”ש בי אדוני ופי’ האריז”ל ה’ בי באותיות יהודה. והפירוש שעי”ז יכול כל אדם לתקן עצמו אף בעת ההסתר ע”י האמונה שהשי”ת משגיח בכל. ויאמין כי יש בו נשמת אל חי כמ”ש כל אחד מישראל נשמה שנתת בי טהורה. וע”י שמבטל עצמו לנקודה חיות מהשי”ת ורוצה להכיר את האמת. מתגלה לו כמו שמצינו ביהודה ולא יכול יוסף להתאפק כו’ כמ”ש במ”א באורך שיוסף ויהודה הם כענין יום השבת עם ימי המעשה. ובכל ש”ק יורד נקודה לכל איש ישראל וצריך הוא להמשיך זאת הנקודה בכל ימי המעשה ואז זוכה בשבת הבא לקבל נקודה אחרת:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן