בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

השתקפות כל הגאולות על הים | שפת אמת לפרשת בשלח וטו בשבט | טו בשב”ט ה’תשפ”א

כ״ב שבט תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת בא- שנת תרמ”טבפסוק ויאמינו כו’ אז ישיר כו’. כבר כ’ במ”א פי’ המדרש שלחיך פרדס רמונים כו’ ע”ש המשל למי שמכר שדה ובו גל של צרורות והלוקח הסיר הגל ומצא תחתיו כמה סגולות ע”ש. ובארנו כי בהיות בנ”י במצרים לא הי’ בכחם להוציא מכח אל הפועל הפנימיות שנטע הקב”ה בהם. ואז היו בחי’ גן נעול. וזה הי’ עיקר הגלות כענין שנא’ הוציאה ממסגר נפשי להודות כו’. כי בנ”י נבראו רק להעיד על הש”י. כמ”ש עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו. אך זו הצורה הפנימיות השלימה. לא הי’ עדיין מתוקן לראוי. ואחר יצ”מ נעשו פרדס רמונים כו’. והלא אין שכל אנושי מבין זאת. אחר עבודת הפרך כמה שנים. ותיכף כשיצאו שרו כולם שירה כזאת למעלה מכל הנביאים. אין זאת רק שנתעלו נפשותיהם ונתלבשו בלבוש קודש. מה שהי’ נסתר מהם בהיותם ת”י מצרים. וכל זה זכו ע”י האמונה. והגם שראו כל הנסים. ומה הי’ להם להאמין. אכן העיקר שיהי’ כל האדם נתבטל אל הנס. והרי אנו כולנו יודעין ומאמינים בכל הנסים שעשה עמנו הש”י. ועכ”ז אם הי’ האמונה מאירה באמת לא הי’ באפשרות לשכוח. ומכ”ש לחטוא בשום דיבור מעשה ומחשבה. הא למדת שאין זו אמונה שלימה. והכתוב מעיד עליהם ויאמינו בה’ כמו ותקעתיו יתד במקום נאמן. ואז באו לבחי’ מאמינים בני מאמינים שנק’ בנ”י. וכפי חוזק האמונה כך רואין האמת דאיתא במד’ וצדיק באמונתו יחי’. אפי’ צדיקו של עולם באמונתו יחי’. פי’ שכך סידר הקב”ה אשר הנהגה שלו יתגלה לכ”א כפי האמונה כך מקבל חיות מחי החיים. והנה הם האמינו מה שיעשה הקב”ה עמנו בכל הדורות. ולכן נגלה להם ברוה”ק כל מה שיהי’. ואמרו שירה על הכל. דאיתא בלאה שקראה שם יהודה הפעם אודה. שנטלתי יותר על חלקי. משמע שקודם שקיבל המגיע לו לא שייך הודאה. והקב”ה הבטיח לאבות להכניסם לא”י ועדיין לא נכנסו. ואיך אמרו שירה. לכן כתיב ויאמינו אז ישיר. שע”י שהי’ האמונה מאירה אצלם כאילו בעין רואים שהקב”ה מכניסם לא”י. כמ”ש מכון לשבתך פעלת כו’. וכמו שהם בכח אמונה על להבא אמרו שירה. כמו כן אנו כפי האמונה בכל יום במה שעשה הקב”ה הנסים לשעבר. יכולין להתדבק בשירה הזאת. כי השירה הוא כולל מה שהי’ ומה שיהי’:שמות רבה כ- הדבר אחר “וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה” הדא הוא דכתיב(שיר ד, יג)שלחיך פרדס רמונים אמר רבי לוי משל לאחד שהיה לו שדה והיה בה גל של צרורות עמד ומכרה לאחר עמד אותו האיש שקנאה והעביר אותו הגל מתוכה ומצא תחתיו מים חיים נטעה גפנים עשאה שורות שורות נטע בה כל מיני בשמים נטע בה רמונים העמידה על קנים בנה מגדל בתוכה והושיב בתוכה שומר כל מי שהיה עובר עליה היה משבחה עבר עליה אותו האיש שמכרה ראה אותה מליאה כל טוב אמר אוי לי שכך מכרתי אוי לי שכך הוצאתי מידי כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר(שם, יב)גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים שנאמר שלחיך פרדס רמונים וגו’ נעשו כגפן היין שנאמר(תהלים פ, ט)גפן ממצרים תסיע נעשו שורות שורות ראובן שמעון לוי ויהודה וכן כולם נטע בה כל מיני בשמים שנאמר(שיר שם, יד)נרד וכרכום קנה וקנמון נטע בה תפוחים שנאמר(שם ח, ה)תחת התפוח עוררתיך סמכה על הקנים אלו קני המנורה מצא בה מים חיים שנאמר(שם ד, טו)מעין גנים באר מים חיים בנה בה מגדל שנאמר(ישעיה ה, ב)ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו הושיב בתוכה שומר שנאמר(תהלים קכא, ה)ה’ שומרך ה’ צלך על ידי ימינך כל הימים שהיו הבריות רואים את ישראל היו משבחין אותן ומי היה משבחן בלעם הרשע שנאמר(במדבר כד, ה-ו)מה טובו אהליך יעקב כנחלים נטיו בלעם ראה אותן ותמה פרעה ראה אותם שורות שורות כהנים לוים וישראלים דגלים דגלים התחיל צווח ואמר אוי לו לאותו האיש שכך הוציא מתחת ידו לכן נאמר ויהי בשלח פרעה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן