בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

השטן עם הגב לקיר | שפת אמת- פרשת בלק- תרלט

ט״ו תמוז תשפ״ב

שפת אמת בלק- שנת תרלט במדרש וירא בלק נוח לרשעים להיות סומין כו’. כי הנה הרשעים אמרו כסה כו’ עין הארץ דהיינו ודאי שבנ”י מסתירין כח הקדושה כדי שלא יתפגם ח”ו ע”י הסתכלות הרשעים. והוא באמת לטובתם כי ראייתם מביא רעה להם ולעולם. וז”ש הצור תמים כו’ כדי שלא יהי’ להם פ”פ כו’. וכמו כן בראי’ זו הכתוב מעיד כי גרמו רעה לנפשם וכ’ את כל אשר עשה ישראל לאמורי. היינו שלקחו את ארצם והכניסוה בכלל נחלת ה’ כמ”ש נחלה לישראל כו’ כל”ח ופרשנו שנותנין על זה שבח שהכניסו מקומות אלו תחת יד הבורא ית’, והנה המה ראו הארה מהקדושה באותו הארצות וע”ז חרה להם כמאמר פן יראה בעיניו כו’ ולבבו כו’. ואמר והוא יושב ממולי כו’. ובאמת כל הכעס שלהם הי’ על מה שבנ”י חפצים לתקן גם אותם ואת מקומותיהם. כי היתכן שיעלה על דעתם לקלל עצם בנ”י הלא ידעו כי חלק ה’ עמו. אבל רצו לקלל סוף המדריגה של בנ”י כי יש לבנ”י ב’ מדריגות. בבחי’ עליונה חלק ה’ ממש. ויש להם ג”כ חלק בכלל האומות וחלק הזה רצו ליטול מהם. ע”י ראיות הארת הקדושה כנ”ל הי’ כקוצים בעיניהם. והוא עדות לבנ”י כי יפה המה עושים בהסתרת הקדושה. נחזור לדברינו כי הכעס שלהם הי’ על אותו החלק לכן אמר אפס קצהו תראה כו’. שרצה שלא יסתכל בעיקר שורש שלהם רק במדריגה הקטנה כנ”ל. והנה כ’ לך עמי בוא בחדריך כו’ עד יעבור זעם כי בנ”י בחי’ סתים וגליא כמו התורה והקב”ה כדאיתא בזוה”ק. וז”ש לא הביט און כי יש להם מכסה. הגם כי נראה תהלוכות שלהם בין האומות מ”מ לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב כי זה הי’ עיקר תמהון של בלק כיון שמתערבין בשבעים אומות איך הם מתעלמים לפעמים. והתירוץ ה’ אלקיו עמו ותרועת מלך. ג”כ ב’ בחי’. אלקות שלמעלה מהטבע ותרועת מלך הנהגה תחתונה. עד יעבור זעם הוא רגע זעמו של הקב”ה. ואמר לא זעם ה’ אף דכ’ אל זועם בכל יום אבל בנ”י דבקין למעלה מבחי’ זו. אף שהם תוך הזמן מ”מ יש התרוממות לבחי’ הימים אשר ע”ז אמרו חז”ל שבאותן הימים לא כעס. ובאמת זה המכסה בוא בחדריך הוא ע”י תשובה כי באמת עיקר קללתו של אותו רשע היה מכח חטא העגל כמ”ש בתרגום לקבל עגלא כו’ כי בודאי ראשיתן של בנ”י בעת קבלת התורה הי’ למעלה ממש מכל בחי’ ע’ אומות. אך ע”י עמלק הרשע דכתיב “ראשית “גוים “עמלק ר”ת רג”ע שהוא הי’ מעורר זעמו של הקב”ה ולא הניח לבנ”י להעלות כל הברואים כמו שהי’ מוכן בעת קבלת התורה. אבל בינתים שבו בנ”י בתשובה וניתן להם אותה מכסה הרמתה בר”ת ל”א “הביט “און ובס”ת ול”א רא”ה עמ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן