בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הציצית- משיכת אור לארבע כנפות תבל | שפת אמת לפרשת שלח לך- תר”נ | י”ט סיון ה’תש”פnnהשיעור עוסק במצוות ציצית כמעלתם של עם ישראל וכביטוי ליכולתם להעלות מעלה מעלה את הגויים מכל ארבע כנפות תבל

כ״ו סיון תש״פ

שפת אמת שנת תר”נבפרשת ציצית. איתא בגמ’ בכל עת יהיו בגדיך לבנים זה ציצית ושמן
על ראשך אל יחסר תפילין. דהנה מצות ציצית הוא תיקון הגוף רמ”ח ושס”ה
וכשנתקן הגוף שהוא נר מצוה יכולין לקבל אור תורה והוא רמז התפילין שהוא הארת
הנשמה. וענין הציצית על כנפי בגדיהם. הוא כמ”ש בספרי מי שמבטל מצות ציצית
עליו כתיב לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. ומי שמקיים מצות ציצית עליו
יתקיים יחזיקו עשרה אנשים כו’ בכנף איש יהודי וכ”ה בגמ’ דשבת. והענין הוא כי
כל העוה”ז יש לו התקשרות בשורש העליון דכ’ ה’ בחכמה יסד ארץ. כולם בחכמה
עשית. פי’ שכל מיני גשמיות השי”ת תלה יסודם בחכמה ומתפשט לל”ב נתיבות.
וזה רמז הל”ב חוטים שבציצית. והכ”ח לבנים הם רמז לכ”ח עתים דכ’ לכל
זמן ועת כו’ כ”ח עתים ומיני השתנות שנמצא בהנהגת העולם. וכולם כלולים בד’
כנפות שהם רמז הד’ תכלת הם השרשים ד’ שמתפשט מהם כ”ח חלוקות. ובנ”י
צריכין להעלות כל העתים להדביקם בשורש האחדות והכל ע”י התורה שהיא למעלה מן
השמים. והתפשטות העתים הם תחת השמים. וכתיב ואשים דברי בפיך שהוא התורה לנטוע שמים.
ובצל ידי כסיתך הוא ליסוד ארץ שגם תיקון התחתונים נמסרו לבנ”י והוא כמ”ש
במ”א בענין שפתח התורה בבראשית משום כח מעשיו הגיד שהוא הכ”ח עתים
הנ”ל. ולכן ניתן לבנ”י מצות ציצית להראות שכל העולם נקשר בשורש שלמעלה
מהטבע. דאיתא במדרש בראשית הן אלה קצות דרכיו מה שאתה רואה בעוה”ז הכל רק
קצות דרכיו ע”ש. לכן יש כנפות הארץ שבהם מתחבר העולם בשורש העליון. ולכן
לעתיד לבוא לאחוז בכנפות כו’ ואין לרשעים מקום. אבל בנ”י שידעו בעוה”ז
כי הכל מתקשר בשורש העליון יהי’ להם אז מקום ויחזיקו עשרה אנשים כו’. שבזו המצוה
יכולין האומות להתאחז שהוא בחי’ כח מעשיו. ובנ”י זכו בנחלת גוים כענין שנא’
וימנע מרשעים אורם. ובחי’ התפילין היא התורה שמיוחד רק לבנ”י לך לאות ולא
לאחרים לאות. וכ’ וראו כו’ ויראו ממך. [ויתכן עוד לומר כי הוא כמו אש שחורה
ע”ג אש לבנה. תפילין רצועות שחורות ע”ג טלית וציצית לבנים. שמקודם
צריכין ללבן הגוף להיות נתפס בו רשימת התורה (ולמה) [*וכמו] שהיו צריכין להיות
במצרים בחומר ובלבנים כלשון הזוהר בליבון הלכתא ועתה ע”י הציצית שנא’ בהם
יציאת מצרים מתלבנים להיות מוכן לתורה כמ”ש והייתם קדושים מיוחד אליו ית’.
והייתם הוא הויה חדשה] ולכך נסמך פרשת ציצית למעשה מרגלים כמ”ש במ”א
ובדברי קדשו של אמו”ז ז”ל כי בחי’ א”י הוא אמונה ע”ש באריכות.
שהם ב’ מדריגות הנ”ל. התורה שמיוחד רק לבנ”י תורת אמת. אבל הנהגת
עוה”ז היא באמונה אעפ”י שאין האמת ניכר והיא עלמא דשיקרא. וז”ש אל
אמונה שאלקותו ית’ מתגלה בעוה”ז לפי האמונה שנמצא בבני האדם [וכ”כ וכל
מעשהו באמונה פרשנו שהקב”ה מנהיג העולם לפי האמונה שנמצא בעולם הגם כי לעולם
השי”ת מחי’ הכל אבל הוא ע”י צמצומים וכשיש אמונה כראוי ההנהגה הוא מאתו
ית’ בלי התלבשות הטבע. וכל לשון בת יכיל שכפי האמונה כך מודד ושוקל השי”ת
להיות מתגלה הקדושה] ובנ”י בעצמם הם זרע אמת אבל צריכין לתקן עוה”ז גם
בבחי’ אמונה. וזהו בחי’ כח מעשיו הגיד כו’ שלכן התחילה התורה בבראשית כמ”ש
במ”א מזה שהיא בחי’ תקון הטבע כדי לתת להם נחלת גוים. והוא באמת עבודה גדולה
ביותר שע”ז נאמר גבורי כח עושי דברו. ובזה נכשלו המרגלים כנ”ל:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן