בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הסכת ושמע- לימוד תורה בגלות ובארץ ישראל | שפת אמת לפרשת כי תבוא- שנת תרנא | י”ד אלולnערב פרשת כי תבואnnשלושה פירושים למילה “הסכת”- בשיעור נעסוק בפרשנותו של ריש לקיש שמסביר את המילה במובן לכתות- למסור את נפשו על התורה ונסביר איך עם ישראל נולד מחדש מדור המדבר שהמית עצמו באוהלה של תורה (גם כפשוטו) עד לכי תבוא- הכניסה לארץ ישראלnפרשנות נוספת ל”הסכת” היא לעשות כתות- דיבוק חברים כבסיס ללימוד תורה של ארץ ישראל

כ״א אלול תש״פ

שפת אמת כי תבוא שנת תרנא בפסוק הסכת ושמע כו’ היום הזה נהיית כו’. בגמ’ ברכות [ס”ג] כתתו לבבכם לשמוע ר”ת עשו כתות כו’. דהנה מרע”ה תיקן את בנ”י קודם הסתלקותו כמ”ש בפרשה זו את ה’ האמרת היום. היום הזה ה”א מצוך כו’. ומפורש ביותר ולא נתן ה’ לכם לב לדעת ועינים כו’ ואזנים כו’ עד היום הזה. א”כ נראה כי ביום הזה ניתקנו בנ”י נהיית הוא שנעשו כברי’ חדשה. וכמו שהתנה הקב”ה עמנו א”ש ת’ כו’ והייתם לי סגולה. אכן בנ”י עברו עליהם כמה יסורים באלה המ’ שנים עד שזכו לזה התיקון כמ”ש לחם לא אכלתם כו’ ומתוך היסורין ניתקנו. וכ”כ בזוה”ק תרומה נהיית תברתא לבך לפולחנא דקוב”ה מלשון נהייתי ונחלתי. ולכן כמו שנעשה אז כך הוא תמיד ולכן צריכין לכתת הלב ונפש לזכות לדברי תורה. ואיתא בגמ’ זאת התורה א’ כי ימות אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי’. והנה הפסוק אומר זאת התורה היינו מי שבאמת מוסר נפשו על התורה נעשה כולו תורה ממש. כמ”ש על ר”ע ממתים ידך ה’ כו’ חלקם בחיים ע”ש בגמ’ ובמד’ תנחומא פ’ זו. פי’ שנעשה כולו תורה שכל תורה שבע”פ הוא בחכמי ישראל. וחלקם בחיים ממש. וע”ז כ’ וה’ האמירך כמ”ש במ”א שנעשו מבנ”י תורה ממש. וזה הוא באנשים גדולים ומעין זה בכל איש ישראל כפי מה שמבטל ומכתת גופו כך זוכה לתורה. וכ”ז נעשה בדור הראשון שאחר כל היסורים זכו כמ”ש לב לדעת עינים ואזנים כו’ היינו שנתהפך כל גופם תורה. אכן יש עוד פי’ הסכת עשו כתות והוא דרך המנוחה שיכולין ג”כ לזכות לתורה ע”י כח כללות בנ”י. וכך הי’ מוכן קודם החטא. וע”ז הוכיח מרע”ה את בנ”י כדאיתא במד’ שכשאמר הקב”ה מי יתן והי’ לבבם זה הי’ להם לומר אתה תן. פי’ מי יתן הוא בחי’ תשובה שהי’ גלוי לפניו ית’ שעתידין לחטוא ולהתקרב ע”י תשובה. ומשה רבינו ע”ה הי’ חפץ שיתתקנו בנ”י בבחי’ צדיקים גמורים. והם ב’ מדרגות ושניהם כלולים בתיבת הסכת. והיא בחי’ מחלוקת לש”ש וכנסי’ לש”ש. והם בחי’ ימי המעשה בבירור תיקון הגוף שצריך כתיתה. ויום שבת מנוחה היא כנסי’ לש”ש. ועיין בתיקונים תיקון כ”א נ”ט ע”א וע”ב שכ’ דסובלין כמה מכתשין בצלותא כו’. ותלמידי דבי רב א”צ שחיטה רק אסיפתן מתירתן ע”ש והיא כמ”ש ב’ הבחי’ כתתו. ועשו כתות כתות כנ”ל:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן