בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

היפוך החיים מקללה לברכה | שפת אמת לפרשת קדושים- תרנא

א׳ באייר ה׳תשפ״ד

שפת אמת לפרשת קדושים- תרנא
במצות ערלה במד’ וכי תבואו כו’ הה”ד עץ חיים היא כו’ מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון כו’ בניך ממתינין לערלה ג’ שנים. הענין הוא כי אחר החטא שנתערב טו”ר א”י לזכות לחיים עד שיתוקן מקודם התערובות מעה”ד טו”ר. ואלה הדברים נוהגין בכל הפרטים שיש בכ”ד מעה”ח והדעת וצריכין לברר טוב מרע וזוכין לחיים הגנוז בכ”ד. ואחר החטא נתקללה האדמה אבל בנ”י זכו בכח האבות לתקן א”י להוציאה מקללה לברכה. וכמו שהי’ בכלל שיצאה הארץ מת”י כנען להיות ארץ הקדושה כן הוצרך בכל נטיעה להיות סור מרע בשני ערלה ואח”כ קודש הלולים הוא התגלות הקדושה שכ”ד שבקדושה שיוצא לחירות מתערובת הסט”א הוא מלא שירה וזמרה. ולא דבר קטן הוא מ”ש יהי’ כל פריו קודש הלולים והוא ע”י סור מרע בשני ערלה ואח”כ זוכין לחיים. ולכן נק’ התורה עץ חיים שמלמדת לבנ”י בכח המצות לתקן כל הדברים לזכות לחיי עולם. וז”ש להוסיף לכם תבואתו הוא התחדשות שבא משמים שזה מיוחד רק לבנ”י. כי הנהגת בנ”י היא מהקב”ה בעצמו והיא למעלה מן הטבע. וזה הדרך מתגלה אחר בירור הפסולת כנ”ל. ואיתא בגמ’ יומא בפסוק כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך וכי יש שנים שאינן של חיים רק אלו שנותיו של אדם שמתהפכין לו מרעה לטובה ע”ש. והוא כנ”ל שבכח איש ישראל להפוך שנותיו להוציאם מקללה לברכה ולזכות לתוספות הבא מלמעלה כנ”ל ונקרא שנות חיים שנשתנה הזמן להיות מתעלה לשורש החיים כנ”ל. וזהו להוסיף לכם. וכתיב סור מרע ועשה טוב בקש שלום. הוא המשכה משורש עץ החיים שלמעלה מהנהגות הטבע אחר בירור הטוב מרע כנ”ל. וכבר כ’ במ”א פי’ וכרות עמו הברית לתת כו’ לתת ב’ פעמים כי הארץ יצא מת”י כנען להיות מתוקן לקבל שפע קדושה ונתהפך אח”כ ונעשה ארץ חדשה לכן נקרא ארץ ישראל. כמו ישראל דקדשינהו לזמנים. כן הם מקדשין המקום. וכמו כן בכל נטיעה נעשה זה התחדשות כנ”ל להוסיף לכם תבואתו:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן