בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הדרך לקדש את הכל | שפת אמת לפרשת אמור- תרנו | י”ז אייר תשפ”א

כ״ד אייר תשפ״א

שפת אמת אמור- שנת תרנובמד’ והבאתם את עומר. מה יתרון לאדם בכל עמלו ביקשו לגנוז ס’ קהלת יכול כו’ בעמלה של תורה ת”ל בעמלו כו’. ואין מובן הס”ד דהלא עיקר דברי קהלת הם לההביל כל מעשי עוה”ז רק לעסוק בתורה ומצות. אכן נראה דבאמת כל מה שברא הקב”ה לכבודו ברא וה’ בחכמה יסד ארץ. לכן יש יתרון בכל מעשה בראשית. לאפוקי מדעת המינים שאומרים עזב ה’ את הארץ. אכן אין יכולים למצוא החכמה הגנוזה במ”ב רק בכח התורה כדכתי’ בראשית ברא בשביל התורה שנק’ ראשית ובעמלה של תורה יכולין להעלות זה הראשית שנמצא בתוך הטבע. וזה נק’ עמלה של תורה לעמול למצוא דברי תורה בכל מקום. שצריך איש ישראל להאמין שהכל תורה וכח העשרה מאמרות שהם בתוך הטבע גנוזים וכדכתיב אמרות ה’ כו’ טהורות כסף צרוף. פי’ כמו שהכסף נמצא תוך העפר וצריכין לצרפו ולזקקו עד שנעשה כסף טהור. כן נמצא בכל הבריאה גנוזים דברי תורה. וע”ז כתי’ וכמטמונים תחפשנה. ובאמת זה בחי’ גאולה וחירות להוציא יקר מזולל. והנה בנ”י הם כלים לזה. וכשיצאו ממצרים נעשה בירור זה על ידם בכלל העולם עד שנתבררו עשרה מאמרות ונעשה מהם עשרת הדיברות. ולא זה בלבד רק בכל שנה ושנה ממחרת הפסח נתעלה חלק ראשית בכח גאולת מצרים. לכן והבאתם כו’ עומר ראשית כו’. וזה הראשית נתברר במ”ט ימים עד שנעשה מזה תורה ממש. כמו שהי’ אז ביצ”מ בכלל. שע”ז נאמר אנכי כו’ אשר הוצאתיך ודו”ק. כן בכל שנה יש ענין פרטי עד לעתיד מלאה הארץ דעה שיהי’ הכל תורה ממש והכל ע”י בנ”י לכן נקראו עושי דברו וכדאיתא שצדיקים מקיימים העולם שנברא בע”מ כמ”ש במ”א מזה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן