בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

בחירה חופשית, האמנם? | שפת אמת לפרשת שמות – תרמה

כ״ו טבת תשפ״ג

שפת אמת- פרשת שמות – תרמה
במד’ חושך שבטו ש”ב ואוהבו שחרו מוסר. כי הרשעים להם כל הבחירה והניחם הקב”ה ברשות לבם. אבל הצדיקים מבקשים להיות תחת רשותו ית’ ושינוטל מהם הבחירה לגמרי לכן הקב”ה רוצה ורודה אותם ביסורים ובמוסר וזה שאמרו חז”ל האבות ביררו להם הגלות דהיינו להיות תחילתם יסורים וסופם שלוה. כדאי’ שיש ב’ דרכים תחילתו קוצים וסופו מישור כו’. וז”ש שחרו מוסר ולהיפוך חושך שבטו נשאר לבסוף בשנאה ומתרחק. וסופו קוצים. וכן הענין בכל יום ממש שא”א לאיש ישראל לבוא למקום מנוחתו בלתי הקדמת היסורים. כענין בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. לכן מצווין בכל יום לזכור יצ”מ היינו שמתקיים בכל יום ממש שהקב”ה מציל לכל פרט בכל יום כפי ענין עבודתו לש”ש. וכ’ מו”ז ז”ל בפרשה זו ענין הע’ נפש שמהם מתחיל הישועה בגלות ופי’ הבאים מצרימה על כל מיצר ומיצר שנמצא בישראל המה המסייעים כו’ ע”ש. וזה הרמז ומביא גואל לבני בניהם הגם כי הפי’ הוא לדורות עולם. עכ”ז פורט לבני בניהם. והם הע’ נפש שיש להם עוד אחיזה באבות כדאי’ בני בנים הם כבנים ועד כאן רחמי האב על הבן. וכח זה נשאר תמיד בבנ”י בכל הגליות. והגם שיש אומרים תמה זכות אבות מ”מ זכות ע’ נפש לא תמה. שלהתדבק באבות הוא דבר גדול לכן י”א שתמה זכות אבות. וחלילה שיהי’ הפסק לזכות האבות שכל העולמות עומדים עליהם. רק שהדורות מתרחקים ואין להם כח להתדבק בזכות אבות. רק באמצעיות הע’ נפש כנ”ל. [ובאמת כל ענינים אלו נמצאים בנפש ישראל בפרט. שיש תרי”ג איברים והגידין. ויש ע’ מהם שהם גבוהים במעלה כמו שמצינו אבר שהנשמה תלוי’ בו. ולכן יש ע’ מיני טרפיות. ויש חכמה בינה דעת שהם בראש ומתייחסים אלה הבחי’ לבחי’ אבות ושבטים וע’ נפש ות”ר מאות פשוטים כנ”ל]:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן