בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

בגדי כהונה וקירון עור פנים | שפת אמת לפרשת תצוה- תרנא

ט״ז אדר תשפ״ג

שפת אמת- פרשת תצוה- תרנאבמדרש כשאמר הקב”ה ואתה הקרב כו’ הרע למשה כו’. והענין הוא כי מוכן הי’ מרע”ה להיות כהן. ואז הי’ העבודה במעלה גבוה ביותר. כמ”ש אני אמרתי אלקים אתם. שהיו בנ”י מוכנים ממש כמלאכים. ואחר החטא הי’ התיקון במדריגה נמוכה מזה. וכל בגדי כהונה שהיו להיות נדמה הכהן כמלאך ה’ כדאיתא במד’. אבל מקודם הי’ עצם האדם מתלבש במלאכות ה’. ולכן משה רבינו ע”ה שימש בלי בגדי כהונה. [והרמז בגמ’ בחלוק שאין בו אימרא. פי’ שלא הי’ בו כמלא נימא מגשמיות. רק כמ”ש בתורתו של ר’ מאיר כתנות אור בא’]. וכענין זה נמצא בתפילין לאות על ידך כו’. שע”י התפילין נחקק רשימה מאלה השמות הכתובים בתפילין. אבל בש”ק איתא שהוא עצמו אות. ומאירין אלה המצות בנפשות בני ישראל בעצמם. כענין זה הי’ מוכן להיות כהן ה’ בלי התלבשות. ולכן בפרשה זו לא נזכר שמו של מרע”ה. כמ”ש חז”ל שאמר מחני נא כו’. והענין כנ”ל כי מרע”ה אמר אם תשא חטאתם להיות נמשכין אחר מדריגה שלו. ואם אין נתרצה להיות הנהנה שלהם במדריגה קטנה שלא על ידו. ועתה שנאמר לו הקרב. שזהו בחי’ אהרן בחי’ תקרב שהיא מדת בעלי תשובה. ולא נתקיים לגמרי נשיאות חטאם להיות בבחי’ תבחר שהוא בחי’ מרע”ה בחיר ה’. לכן הרע לו ולא נזכר שמו בפרשת לבושי אהרן שהיא מדריגה נמוכה מבחי’ מרע”ה כמ”ש. [ומ”ש חז”ל שע”י שסירב בהר חורב נגזר שיהי’ אהרן כהן. נראה שהכל ענין אחד כמ”ש שם שע”י שלא נעשה ע”י מרע”ה. וצירף בחי’ חסד של אהרן. ולכן יצאו גם ערב רב. ומזה נעשה החטא. וזה צריך אריכות דברים ואי”ה יתבאר עוד מזה]:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן