• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

יצרא דעבודה זרה מבית קודשי הקודשים

י' אייר תשע"ח
פסקה צ"ג

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא 

לחצו לשיעורים נוספים בצדקת הצדיק

צדקת הצדיק פסקה צ"ג:
תחלה הש"י מאיר לאדם והאדם אין רגיל בזה עדיין וקשה עליו לקבלו כיתד קבוע במקום נאמן ‏שלא ימוט ומאבדו ואח"כ האדם נוהה אחריו ומבקשו והש"י אינו חוזר ופותח לו כטענת השיבנו כו' ‏אם לא בקושי גדול כענין כשרציתי לא רצית עכשיו כו' (ברכות ז.) וזה ענין מ"ת הי' בכפיית הר ‏כגיגית ואח"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון אבל לא נעשה להם נס בימי עזרא כבימי יהושע בן ‏נון שגרם החטא כדאי' בפ"ק דברכות (ד.) ר"ל חטא הקודם. ולא שרתה שכינה בבית שני. ומ"מ אי' ‏בסוף ס' היכלות שאע"פ שניתנה תורה מ"מ כל מעלותיה ע"ש י"ז מעלות דחשיב לא היו עד הבית ‏שני ואע"פ שלא שרתה בו שכינה. וע' עוד שם אח"כ שלא הניחו אבן על אבן בבית ב' עד שכפו ‏להקב"ה וגילה להם רזי כל דבר ע"ש וכפו הוא נגד כפיית הר כגיגית דמ"ת [וי"ל דכפי' זו הוא בטול ‏היצה"ר שא' ביומא (סט:) שהוא נגד רצון הש"י כמ"ש ואשר הרעותי וכמ"ש בפ' א"ע ובהחליל] ‏והעצה בהעלם הוא ד"ת וכד"ש (מ"ר ריש איכה) הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו וכן בבית שני החלו ‏חכמי המשנה ועז"א שכל מעלות התורה הי' שם יותר וזה באמת גדול יותר כמ"ש בב"ב (יב.) חכם ‏עדיף מנביא: ‏
עבור לתוכן העמוד