בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

התמימות שעושין בדרך חוקה | שפת אמת- פרשת חקת- תרמד

ח׳ תמוז תשפ״ב

שפת אמת חקת- שנת תרמדבמדרש זאת חקת שאוה”ע מונין את ישראל מה טעם מצוה זו כו’. כתבתי במ”א דמשמע שיש טעמים רק שא”י להתגלות בעוה”ז שאין משיגין בעוה”ז הטעמים שאין להם התלבשות בענין מעוה”ז ולכן מרע”ה שהי’ למעלה מן הטבע נאמר לך אני מגלה טעמי פרה. וכמ”ש במד’ שלעתיד יתגלו הטעמים לא יהי’ (עוד) אור יקרות וקפאון כו’ יהיו צופים כו’ ע”ש. פי’ שכל מה שעושין בעוה”ז בדרך חוקה לעתיד יראה כל איש ישראל מה פעל ועשה מה שהי’ נסתר במעשה המצות בעוה”ז והולכתי עורים בדרך לא ידעו פי’ שלא היו יכולין להשיג בדעתם הפנימיות. וז”ש שם מי עור כי אם עבדי כו’. פי’ שכל עבד בו”ד ע”כ רואה מה שרבו מצוה לעשות אבל עבדי ה’ עושים מעשים שאינם יכולים להשיגם ונקראים עורים והקב”ה לעתיד יגלה להם מה שעשו. ומ”ש אלה הדברים עשיתים כו’ י”ל נמי על העושין המצות ואין עוזבין אפילו שאין מבינים הטעמים. ובאמת ע”י התמימות שעושין בדרך חוקה זוכין אח”כ להשגת הטעמים. וזהו ענין שהקדימו בנ”י נעשה לנשמע שע”י המעשים בלי השגת הטעמים יזכו אח”כ לשמוע שהוא השגת הטעמים. ובעת מתן תורה שהיו מתוקנים למעלה מהטבע היו משיגין הטעמים ואחר החטא נעלם מהם וזה שאוה”ע מונין להם במה שאבדו מדריגה זו. אך ע”י השמירה בדרך חוקה עוד יכולין לזכות להשגת הטעמים. וכן בש”ק שהוא מעין עוה”ב זוכה להשגת הטעמים לכן מבקשין יגלה לן טעמי. כי ימי החול הם בחי’ נעשה וש”ק נשמע דכתי’ ביני ובין בני ישראל אות הוא כו’ כי ששת ימים עשה כו’ וביום השביעי שבת. א”כ הנייחא ותכלית הבריאה שהוא טעם הבריאה להיות לפניו ית”ש נחת רוח. זה נגמר בשבת קודש. וזהו בחי’ הטעמים. ובימי המעשה הוא בהתלבשות תוך המעשה כמ”ש ששת ימי המעשה יהיה סגור שער חצר הפנימית שהוא בחי’ הטעמים שהוא הפנימיות של כל הדברים. וביום השבת יפתח שהוא פי הבאר שנפתח בש”ק ובש”ק מחזירין לבנ”י הכתרים מהקדמת נעשה לנשמע ויכולין להרגיש הטעמים. וגם שיורד נשמה יתירה והוא החלק שיש לכל איש ישראל שלא נפגם ע”י החטא לכן הוא משומר בשמים ונותנין לאדם רק בש”ק ובו יכולין להשיג הטעמים שהם מעין עוה”ב. וזה העדות שבנ”י מעידין בשבת קודש כי ששת ימים כו’ וביום השביעי שבת. ע”י שמשתנים בש”ק כמ”ש אין דומה הארת פניו של אדם כו’. א”כ הוא עדות שביום זה מתגלה הטעמים והפנימיות מטעם כי בו שבת. ומ”מ צריכין להמשיך הארת השבת קודש לכל הימים. וזה באר חפרוה שרים בש”ק שמשיגין הטעמים נקראו שרים וע”י כן נשאר רשימה וחקיקה גם בימי המעשה ע”י הרצון והשתוקקות אל השבת. וזהו כרוה נדיבי עם במחוקק כו’ שנק’ חוקה בחול:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן