בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שלושה צירים בקבלת תורה | שפת אמת לפרשת במדבר- תרנז- תרנח | ב’ סיון תשפ”א

ט׳ סיון תשפ״א

שפת אמת במדבר- שנת תרנחבמדדש בג’ דברים ניתנה תורה באש במים במדבר. אש הוא התלהבות האדם לעלות ולהתדבק בו ית’ והוא בחי’ נר מצוה כי הנר שלהבת עולה וכן ע”י המצות מתדבק ומתחבר בשורשו למעלה. ומים הוא הארת הקדושה הבאה מלמעלה והוא בחי’ תורה אור כי האור מאיר מלמעלה למטה ומדבר הוא להיות נמשך אחר השי”ת בכולו והוא בחי’ דרך חיים תוכחת מוסר להיות בטל אל הנהגת השי”ת ותורתו. וזהו עיקר הכנה אל התורה והוא בחי’ השבת שניתן קודם מתן תורה וכשחטאו ויצאו ללקוט נאמר מאנתם לשמור כו’ ותורותי כו’. כי השבת הי’ הכנה להיות מוכנים ע”י לקבל התורה. לכן אח”כ דכתיב וישבתו כו’ ביום השביעי תיכף נסעו מרפידים להר סיני. וכן הוא סדר המעלות נתן לנו השבת וקרבנו לפני הר סיני. וע”ז כ’ וממדבר מתנה ואחז”ל א”א זוכה לתורה עד שנעשה הפקר כמדבר. וז”ש בשבת מתנה טובה יש לי כו’ הוא עצם התורה שע”י השביתה וביטול כל המלאכות זוכין לתורהשפת אמת במדבר- שנת תרנזבמדרש איש על דגלו הה”ד אשא דעי למרחוק כו’ כי הנה נשמות בנ”י המה משורשים בשורש העליון ונשלחו למטה וקשר הקב”ה הנשמה ונפש בגוף. וצריך האדם להשתוקק אל מקורו ולזכור מאין בא ואעפ”כ יאמין באמונה שלימה כי זה מקומו שלמטה שבראו הקב”ה בכאן זהו עיקר תקונו. זה לפועלי אתן צדק. וע”ז כתיב בכל מאודך בכל מדה ומדה שמודד לך כו’. הגם כי יהי’ האהבה בכל לב ונפש לחזור להתדבק בשורש העליון. עכ”ז צריך להיות בחי’ רצוא ושוב. ואדרבא מתוך שנשתלחו נשמות בנ”י למקום רחוק. יש בהם עוד יותר השתוקקות ורוממות הדעת למעלה למעלה. ואיתא בזוה”ק בפסוק בשוא גליו אתה תשבחם מכאן מאן דכסיף למינדע אע”ג דלא יהבי לי’ רשותא שבחא הוא לגבי’ כו’. זה אשא דעי למרחוק ואעפ”כ לפועלי אתן צדק להאמין שזה המקום שהכין ומדד לו אחד האמת זה הדרך הטוב לו. ויעקב אע”ה דכתיב בי’ תתן אמת ליעקב ראה איך כל שבט ושבט ניתן לו מקום המיוחד לו כמ”ש במד’ כאן. וכן הוא בכל פרט איש ישראל. וב’ אלו הם בחי’ פרישה והגבלה. פרישה וקדשתם היום ומחר אשא דעי כו’. והגבלה לפועלי אתן צדק כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן