• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפחה חרופה

ז חשון תשע"ט
דף ו' עמוד א

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יעקב אריאל

דף מקורות לשיעור:

שפחה חרופה

דף ו עמוד א

איבעיא להו: חרופתי, מהו?

תוס' ד"ה

ר"ן

רמב"ם הלכות אישות פרק ג הלכה ו

הדברים שיאמר האיש כשיקדש צריך שיהיה עניינם שהוא קונה אשה לא שיהא עניינם שהקנה עצמו לה, כיצד הרי שאמר לה או כתב בשטר שנתנו לה הריני בעליך, הריני ארוסיך, הריני אישיך וכל כיוצא בזה, אין כאן קידושין כלל. אמר לה או כתב לה הרי את אשתי, הרי את ארוסתי, או הרי את קנויה לי, הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, הרי את לקוחתי, הרי את חרופתי וכל כיוצא בזה, הרי זו מקודשת.

כסף משנה

כ' הר"ן ...

והריטב"א כתב בחידושיו שטעמו של רבינו משום דהאי תנא דקתני דלא הויא מקודשת אלא ביהודה משום דנחרפת דקרא [לא] הוי לשון קידושין דבשפחה כנענית הכתוב מדבר [כו'] דשייך צד קידושין בה והוי נחרפת לישנא דקידושין עכ"ל.

ועדיין קשה דהא משמע בהשולח דאפילו למ"ד התם דתפסי בה קידושין ספק קידושין הן דתניא ואם נשתחררה וקבלה קידושין מאחר מקודשת מספק...

רמב"ם הלכות אישות פרק ד הלכה טז

המקדש אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין אינה מקודשת קידושין גמורין עד שתשתחרר וכיון שנשתחררה גמרו קידושיה כקידושי קטנה שגדלה ואינו צריך לקדשה קידושין אחרים, בא אחר וקידשה אחר שנשתחררה הרי זה ספק קידושין לשניהם.

שם פרק ד הלכה טז

המקדש אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין אינה מקודשת קידושין גמורין עד שתשתחרר וכיון שנשתחררה גמרו קידושיה כקידושי קטנה שגדלה ואינו צריך לקדשה קידושין אחרים, בא אחר וקידשה אחר שנשתחררה הרי זה ספק קידושין לשניהם.

להלן דף ז עמוד א

אמר רבא, חצייך מקודשת לי - אינה מקודשת...

גיטין דף מג עמוד ב

חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון, רב יוסף בר חמא אמר ר"נ: פקעו קדושי ראשון, ר' זירא אמר רב נחמן: גמרו קדושי ראשון..

תוספות שם ד"ה גמרו קידושי ראשון –

והא דאמרי' בפ"ק דקידושין (דף ז.) בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדיש חציה כו' הא לא הקדישה לא גמרי שאני התם דאפשר שתרעה ויהיו חציה דמיה הקדש וחציה חולין אבל הכא דאי אפשר שתהא חציה מקודשת דכי יקח איש אשה כתיב לא חצי אשה מסתבר למימר או גמרי או פקעי

ואף על גב דהתם מדמי למקדש חצי אשה לא קשה מידי דמייתי שפיר דהיכא דאיכא דעת אחרת לא פשטי בכולה אי נמי איכא למימר דבהמה של שני שותפין ששייר בקניינו קצת שהרי בהמה היתה בת הקדש לפיכך לא גמרי אבל הכא חציה שפחה לא היתה בכלל קידושין.

אבני מילואים סימן לא

ובפ' השולח (דף מ"ג)...ופי' רש"י פקעי קידושי ראשון בא השחרור והפקיעה שהרי נשתנה גופה וה"ל כקטן שנולד ע"ש וטעמא דמ"ד גמרו קידושי ראשון לא אתברר דהיכא גמרו קידושי בחצי' השני והוא צד שפחה כיון דמעיקרא לא נתרצית אלא לחצי'.

ולפי מ"ש נראה טעמא דמלתא כיון דחצי' שפחה וחצי' ב"ח תפסי קידושי בחצי' ב"ח כיון דלא שייר בקניינו וכדאי' שם פרק השולח וכיון דכבר תפסי הקידושין למחציתה לכן כדאשכח מקום לחול בה קידושין במחצית השני' ממילא חייל בכולה דקידושי פשטו בכולה בע"כ, ודוקא בקידשה לחציה כיון דאי' דעת אחרת המעכב א"כ לא התחיל קידושין לחציה כיון דשייר בקניינו אבל בחצי' שפחה וחצי' ב"ח דכבר חייל במקצתו דלא שייר בקניינו וכיון דחייל במקצתו ממילא פשטו קידושי בכולה כיון דאשכח מקום לחול הקידושין, ובתוס' שם ד"ה גמרו קידושי ראשון ע"ש בהא דאמרינן בהמה של שני שותפין הקדיש חצי' וחזר ולקחה והקדיש חצי' ומשמע הא לא הקדישה לא גמרה ע"ש [מש"כ] תוס' בזה.

ולפי מ"ש טעמא דגמרו קידושי בכולה כיון דכבר תפסי קידושין בקצתה ואיכא מקום להתפשט בכולה ממילא פשטו קידושי בכולה אבל התם בבהמה של שני שותפין והקדיש חצי' דקודם שלקחה משותף לא הי' עלה קדושת הגוף רק קדושת דמים וכשחזר ולקחה לא מתפשט בכולה דקדושת דמי' לא מתפשט, ועיין פ"ק דקידושין (דף ז') ושם מבואר דכשהקדיש חצי' לא הוי עלה רק קדושת דמים. אבל בקידושי אשה כיון דכבר חייל קדושת הגוף במחצית ב"ח אח"כ כשנשתחררה ממילא פשטה קדושת הגוף בכולה ועיין ס"ק י"ח דלדעת רש"י לא מבעי' בעוף בתמורה (דף י"ח) אלא בדבר שאין הנשמה תלוי' ועמ"ש בס"ק י"ח ודו"ק.

 

 


עבור לתוכן העמוד