• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר דברים

שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת ימי תשובה – אפילו יותר מיום הכיפורים. מה היא עבודת התשובה של הימים הנוראים, ומה היא עבודת התשובה המיוחדת של שבת תשובה?
שיחה מיוחדת לשבת הקדושה ביותר של השנה.
קרא עוד
פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה מרמז דמיון זה על תפקידה של העגלה בכפרת החטא, שאיש אינו יודע מי גרם לו? ומה נוכל ללמוד מכך שהיא נקראת מדי שנה בתחילת אלול, חודש הרחמים והסליחות, לעבודת התשובה?
עריכה: דרור יהבקרא עוד
ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,
יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה.
מהי התורה שניתנה לנו 'מורשה',
ומהו היחס העמוק בינינו לבינה.קרא עוד
מהי עבודת התפילה?
נמנה כאן מדרגות שונות בתפילה ונעמיק בעליונה והעיקרית שבהן.
כיצד נוכל לעמוד לפני ה' יתברך ולקרוא לו בכל לבבנו?קרא עוד
נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של כל אחת מן הדמויות
המרכיבות את מערכת המשפט – שוטר, שופט וכהן.
מתוך כך נעמיק להבין מה תפקידם בתוכנו פנימה
בימי הדין העומדים על פתחנו.קרא עוד
האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד.
כיצד ניתן להילחם בלעדיו?
עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו מהו האומץ הראוי במלחמה
הן כנגד האויב החיצוני, והן במלחמה שאנו נלחמים בימי אלול כנגד האויב הפנימי,
עד כדי ביטחון שלם - "ה' מָעוֹז חַיַּי מִמִּי אֶפְחָד".קרא עוד
משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן ונביא,
הם ארבעה רשויות השלטון בעם ישראל הנזכרים בפרשתנו.
כל אחת מארבע רשויות אלה ממונה על תחום מסוים באומה הישראלית,
ובכל אחת מהם מתגלה אחדותה של כנסת ישראל באופן אחר.
ארבעה מוסדות אלה בעלי סמכות, תוקף ועוצמה כלפי חוץ
אך בפנימיותם הם מכילים מתיקות נפלאה.
נתבונן בהם בארבע דרגות קיום- נפש, רוח, נשמה, חיה-יחידה
וכביטוי לקשר ולדבקות אלוקית שבין כנסת ישראל לדודהּ.קרא עוד
נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים,
וננסה לעמוד על עומק עבודת התשובה כפי שהיא מתגלה בעשרת ימי תשובה,
הן בימי החול והן בשבת שובה.קרא עוד
ימי החול שבעשרת ימי תשובה, ושבת תשובה, מבטאים סוגים שונים של תשובה-
תשובה של חשבון העולם, ותשובה שלמעלה מהחשבון.
נברר- מתי עלינו לפעול בתשובה, ומתי עלינו לשבות,
ומהי המדרגה העליונה המתגלה בשבת, כאשר ה' הוא שמשיבנו אליו.קרא עוד
מתי הוא הזמן שנידון בו העולם?
נתבונן בחמש דעות בדברי רבותינו
ונעמיק להבין מדוע יש צורך בכתיבה וחתימה,
ומהו עומק טוב ה' המתגלה בדין.קרא עוד
שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות,
הם כשטר נישואין שניתן בשנית לאחר שטר גט הכריתות שניתן לעם ישראל בעת החורבן.
נתבונן במערכת היחסים שבין הגיטין לקידושין ביחיד
כמערכת היחסים שבין גלות לגאולה באומה,
ונברר- מהי המשמעות של הקדמת הגיטין לקידושין,
ומהי משמעותם של גיטין המופיעים אף בתוך הקידושין עצמם.קרא עוד
בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו, מופיע הציווי על חובת ההורים
ללמד את בניהם ולהנחילם את דרך התורה: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם".
כיצד בדור שלנו נוכל לחנך את ילדינו לדרך התורה?

על חינוך ללַהַט בְּלִי לַחַץ.קרא עוד
כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל
וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?
נעמיק להתבונן במארג היחסים העדין שבין הנסתרות לנגלות
כתמצית המהלך ההיסטורי של גלות, תשובה וגאולה, המתואר בפרשתנו.קרא עוד
בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"-
שיתבונן בברית שכרת עמנו, ולא ביצר המביא אותנו להפר אותה.
כיצד מתקיימת הברית אם היא הופרה?
נתבונן בדיכוטומיה העמוקה הקיימת בין בתריה של הברית שבין הקב"ה לכנסת ישראל,
ונסביר- כיצד, למרות שהפרנו את הברית, נוכל להיות חלק מן הברית שלא הופרה מעולם.קרא עוד
בימי חודש הרחמים והסליחות
נעמיק להתבונן בעניינה של התשובה
באמצעות משל מלא פרדוכסים,
המדבר אל היצר הרע בגובה העיניים.קרא עוד
מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה.
נתבונן בה וננסה להבין-
מה מזכירה לנו מצוות השכחה שאנו מעדיפים לשכוח?
כיצד מי שהוא שכוח ועזוב נזכר ונאסף בפני מי שאין לפניו שכחה?
ומדוע העמידה לפניו "כדלים וכריקים", היא שפותחת שערי תשובה?קרא עוד
מסעה של הגפן ממצרים
דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל
יבואר כאן כמסע בירור זהותה של האומה הישראלית, קדושתה וסגולתה.
"תְּגָרֵשׁ גּוֹיִם וַתִּטָּעֶהָ", אז ולדורות עולם.קרא עוד
באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של הכהן הגדול לפני ולפנים
נסביר מהו היחס שבין הפנים לחוץ,
כיצד קול השופר מבריח מן הקצה אל הקצה,
ומהו ההבדל בין עמוני ומואבי לבין בלעם הרשע.קרא עוד
נעמיק כאן בשניים מרמזי אלול,
ומתוך כך ביחס שבין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו.
מדוע האביון הוא המתנה הגדולה ביותר
שהקב"ה יכול להעניק לנו?קרא עוד
הספרדים והאשכנזים חלוקים לגבי תחילת זמן הסליחות.
אין זוהי מחלוקת טכנית בלבד אלא יש בה ביטוי לאופי הייחודי ולמשמעות הפנימית
של הסליחות, כפי שעולה מכל מנהג.
מהם ארבעים הימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים?
מה משמעותם של ארבעת הימים שלפני ראש השנה,
ומדוע, לפי האשכנזים, מתחילים לומר סליחות דווקא במוצאי שבת?קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד