• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר במדבר

פרשת מסעי מתארת את גבולות הארץ מצפון ומים, מנגב ומקדם. נקודת ההתחלה והסיום שלהם היא ים המלח. מדוע בוחרת התורה דוקא את סדום ועמורה בתור נקודת המבט היסודית על ארץ ישראל? דרך עיון בסדר הפרשה יתגלה קו שחורז אותה מקצה לקצה, ומאיר את רגעי הכניסה לארץ באור אלוקי נשגב.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך לא נאמר מי מביניהם נשא את הפירות.
הגמרא סבורה שהיו אלה עשרת המרגלים, ואילו ספר הזוהר סובר שהיו אלה דוקא יהושע וכלב. מה שורש המחלוקת ומה הוא בא ללמדנו?
נבחן את מהות תכונת הענקיות של הפירות ושל תושבי הארץ, ונעסוק בפער שבין קבלת עול ומסירות הנפש בזמן הזה אל מול ההתענגות על טעם הפירות המתוק לעתיד לבוא.
קרא עוד
בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.
מדוע שבה ומונה התורה מסעות אלה?
במה זכה אהרון שהוזכרה מיתתו בתוך סדר המסעות
וכיצד דמותו מהווה נחמה לפורענות ולצרות הגלות של חודש אב?קרא עוד
מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא המרגלים?
נעמיק במהות מצוות ניסוך היין ובמקומו המהותי של פרי הגפן בחטא המרגלים.
ננסה להסביר כיצד נסכי היין יש בכוחם לתקן את הדיבה על פרי הארץ,
וכיצד יש בהם כדי לתקן את ארץ כנען כולה.קרא עוד
המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו ואמרו כי "ארץ זבת חלב ודבש היא"
אך הוציאו דיבתה – "ארץ אוכלת יושביה".
כיצד ייתכן כי שני הדברים הנראים סותרים לכאורה, אמיתיים שניהם,
ומהו אם כן חטאם של המרגלים?
נבאר מהי המעלה המיוחדת והעליונה של הארץ ש"טובה הארץ מאוד מאוד" המתגלה דווקא מתוך חטא ומשבר
וכיצד תלויה הגאולה בנקודת המבט הנכונה על הארץ ועל העם היושב עליה.קרא עוד
חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני חטאים המופיעים בפרשתנו, מלבד חטא המרגלים. שניהם עומדים על קו התפר שבין דור יוצאי מצרים לדור הנכנסים לארץ.
נעמיק להתבונן: האם בעת כזו יש להעפיל או לקושש?
כיצד להחזיק גם בעבר וגם בעתיד? כיצד להיות גם כאן וגם שם?קרא עוד
נלך בעקבות צבעי הציצית
מן הלבן אל התכלת, ומן התכלת אל הלבן.
ננסה להבין כיצד בכוחו של פתיל התכלת
להוציא אותנו מנפתוליו הסבוכים של העולם הזה,
ולהביא אותנו אל כסא הכבוד, ואף למעלה-למעלה משם.קרא עוד
מה פשר ריבוי מתנות הכהונה,
מה הן באות ללמדנו, ומה מענה יש בהן למחלוקתו של קורח?
התבוננות בסדר ובחלוקה הפנימית שבהן
תבהיר לנו מהו היחס בין כהן לישראל ובין מעלה למטה,
וכיצד הופך העור לאור.קרא עוד
נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את אופן נחלת הארץ בימי יהושע בן נון.
לעומתה, לעתיד לבוא עתידים ישראל לנחול את הארץ בגילוי אלוקי שלם.
נתבונן בהבדלים שבין נחלת יהושע לנחלה לעתיד לבוא
ומתוך כך, בימים אלו שבין המְצרים, נתמלא געגועים והשתוקקות
לנחול את הארץ נחלה בלי מְצרים.קרא עוד
פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש, לשלום ואהבה.
באמצעות התבוננות במעשה קנאותם של פינחס ורב אדא בר אהבה,
ננסה לגשר על הפער הזה,
ולגעת בשורשיה של הקנאה לדבר ה'.קרא עוד
נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד:
במה זכו שדיני נחלת הארץ נכתבו בתורה דווקא דרך סיפורן,
ומה זכו שפרשה שלמה בתורה תיכתב על ידן?
ננסה להבין מהי מעלתן המיוחדת ביחס לנחלת הארץ,
וכיצד שגבה מעלתן אף ממעלת משה רבנו.קרא עוד
כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת,
מציץ הקב"ה מבין כפות ידיהם ונותן להם את הכוח
לברך את ישראל ואת העולם כולו.
מהו כוחה המיוחד של הברכה שניתנה לישראל
וכיצד מברכים ישראל את אביהם שבשמיים?קרא עוד
לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו,
נעמיק להתבונן במעלת תורתנו הקדושה.
מה המשמעות שהתורה ניתנה לנו במתנה,
וכיצד היא עבורנו ככלה לחתן?קרא עוד
משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו,
מחלק ומארגן את מקום השראת השכינה בישראל.
נתבונן בחלוקה זו כביטוי למדרגות השונות בעבודת ה'
באומה ובאדם הפרטי,
וננסה להבין כיצד עלינו לשאת את משא הקדושה
בחיינו הפרטיים והציבוריים.קרא עוד
הגאולה העתידה ובניין הבית, תלויים באהבת חינם ובביטויה המילולי-
בריבוי דברי אהבה וחיבה בין איש לרעהו.
נתבונן מהו הקשר שבין גאולת הדיבור לאהבת חינם,
מהי גלותו של הדיבור, וכיצד נוכל לגאלו.קרא עוד
שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר.
כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר הוא מובילם דרך התמודדויות שונות
של מחסור במים- במרה, ברפידים ובקדש, ובכל פעם נותן מענה שונה לבעיה זו.
נתבונן כיצד משקפת דרך זו שלבים שונים בדרכו של כל צמא לדבר ה'
ומהי 'עבודת הצמאון' המיוחדת הנלמדת לקראת הכניסה לארץ.קרא עוד
מה פשר החוקיות של פרה אדומה,
המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים?
נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להבין
מהי הכפילות שבה עלינו לפעול בתהליך הטהרה שלנו.קרא עוד
ערב הכניסה לארץ, לאחר ארבעים שנים במדבר, בני ישראל מתכוננים לבוא פנימה,
אולם דווקא אז מתפרצים קשיים וצרות.
נעמוד על טיבו ומהותו של הרגע המיוחד במעבר בין המדבר לארץ ישראל,
וננסה להסביר מה מקומה של טהרת פרה אדומה בשעה זו,
ומדוע כשישנה התקרבות דווקא אז חלה התרחקות.קרא עוד
מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה הישראלית?
מה מקום למנות את ישראל ומדוע פעמים אחרות אין למנות אותם?
נתבונן ביחסי הגומלין שבין שלושה מניינים שבתורה
ואף נבאר מהי שייכותו של יום ירושלים למנייני המדבר.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד