• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר ויקרא

פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת הקרבנות הקרבים על המזבח-
עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם, מעשר, בכור וקרבן פסח.
כל עניינם הפנימי של הקרבנות הוא רצוננו להתקרב אל ה' יתברך,
בנפשנו, רוחנו ונשמתנו.
נבאר כאן דרגות שונות של התקרבות הקיימים בקרבנות,
ונברר - איזו קרבה מיוחדת במינה מתגלה בקרבן הפסח?קרא עוד
מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות ובתפילה?
האם ישנה עדיפות של האחד על השני,
ומה מקומה של הכוונה במערך העדין הזה?
שלוש דרגות בהבנת התורה ובריאת העולם יוכלו להאיר לנו,
מה עיקר הכוונה לשמה נבראו העולמות,
ומה מעלה יש במיעוט.קרא עוד
לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, קרוב לוודאי שהיינו מופתעים ונדהמים למראה כמות הדם הרבה הממלאת את מקום הקודש, כבבית מטבחיים.
כיצד מקום זה, המביא בשורת חיים לעולם, מלא שחיטה, דם ומוות?
מהי בעצם משמעותם של הקרבנות? מה בכלל עניין שפיכות הדמים שבתורתנו, וכיצד מיעוט החיים במלחמות ובקורבנות הינו חלק מתורת החיים שנתן לנו ה' יתברך?
נתבונן בשלוש דרגות בתיקון העולם: קרב המלחמה, הקרבת קרבנות, וקרבת ה',
ונבארם כשלוש כוחות באדם- כבד, לב ומוח, זו על גבי זו.קרא עוד
למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד,
אלא מזמינה את אחשורוש והמן למשתה מחר?
על מנת לעמוד על עומק דעתה של אסתר, ולהבין את לבוש המלכות שלבשה,
נתבונן במעלת הדלות של קומץ שעורי קרבן העומר המובא ממחרת השבת,
המוזכרת בפרשתנו,
וננסה להסביר, כיצד זכות "עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם",
יש בה כדי להכרית את "רֵאשִׁית גּוֹיִם עֲמָלֵק".קרא עוד
במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי ואסתר לקבלת התורה,
מה שלא זכו בדורם של דוד ושלמה, ואף לא בדורו של משה רבינו.
לשם כך יתוארו שלוש מדרגות ביחסים שבין הקב"ה לכנסת ישראל –
שכר ועונש, אכפתיות, ואמון.
מדרגות אלו יוסברו דרגה על גבי דרגה,
כמערכת היחסים שבין עבד לאדונו, בין בן לאביו, ובין רעיה לדודהּ.קרא עוד
מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר כפילות הימים בחג זה?
התבוננות בעומק מלחמתו של עמלק בישראל
תוכל להבהיר לנו מדוע ביקש המן להשמיד את היהודים ביום אחד,
ומדוע, כנגדו, הוסיפה אסתר יום נוסף בשושן.
מתוך כך נוכל גם לעמוד על עומק המהפך שהתרחש בימי הפורים.קרא עוד
מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר
ולאחריו שואלים ארבע קושיות?
מדוע ולמה אנו מציבים קושיות ותמיהות בתחילתו של ליל הסדר,
ואין אנו מסתפקים בסיפור היציאה ממצרים בלבד?
ובאמת- מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?קרא עוד
מה יש בה ביציאת מצרים שהתרחשה לפני יותר משלושת אלפים שנה,
שעדיין רלוונטית לימינו?
מדוע חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים,
ומהי המשמעות של זיכרון יציאת מצרים
שאנו מחויבים בו בכל דור ודור ובכל יום ויום?קרא עוד
במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה ירא מהביט והסתיר פניו.
בהר סיני התגלה ה' באש, משה ביקש "הראני נא את כבודך"
ונענה בשלילה: "וראית את אחורי".
אך בכל זאת התגלה הקב"ה למשה "פנים בפנים".

על שלוש התגלויות שונות בחייו של משה
כשלושה סוגי קשרים שבין עם ישראל לקב"ה-
עבד, בן ובת-זוג.קרא עוד
עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת השכינה במשכן,
ובכך הפך להיות "היום הראשון".
נתבונן בעטרות אלה כדרגות שונות בגילוי האור האלוקי בעולם.קרא עוד
מהי משמעות החוקיות המופלאה של פרה אדומה,
המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים?
נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להסביר
מהי הכפילות שבה עלינו לפעול בתהליך הטהרה שלנו.קרא עוד
נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה ה' ונענשו על כך,
אך כיצד יש לבאר את הביטוי "בקרובי אקדש"?
כיצד חוטאים אלו נעשים קרוביו של ה' ודווקא על ידיהם
מתקדש שם ה' ומקום המקדש?
נתבונן בעומק מעשיהם של נדב ואביהוא
ונבאר כיצד עבודת יום הכיפורים מהווה המשך למעשיהם.קרא עוד
מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש?
ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא?
נתבונן במצוות "החודש הזה לכם",
ונבאר - כיצד היא מהווה נקודת עומק בציר ההיסטוריה כולו,
וגונזת בקרבה ראשית, אמצע ואחרית.קרא עוד
הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם גם מעלה. ננסה לברר מהי המעלה הנסתרת שיש בנגעים: האם זוהי רק כפרה שמנקה את החטא או שמא יסורים של אהבה, ומה ההבדל ביניהם? נתבונן בדברי הגמרא שדנה בשאלה, ונבחן את הקשר המורכב שבין חוץ לפנים, לכתחילה ובדיעבד.
עריכה : דרור יהבקרא עוד
פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם
כיון שגלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו.
אף אנו לא זכינו להיות שותפים בקיומם ולהבין את עומקם.
אף על פי כן, ננסה להתבונן ולסדר את הטומאות השונות המוזכרות בפרשותינו
תוך שנסביר מהי חומרתה של טומאת המצורע
וכיצד טהרתו הינה ביטוי לתיקון חטאו של הנחש הקדמוני.קרא עוד
חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור.
ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם באמצעות ההבנה
שהם משקפים גוונים שונים בחטא לשון הרע בעטיו באה הצרעת.
כמו כן, נעמוד על דרך תיקון הנגעים באמצעות העמקה בעונג העליון של אהבת ישראל.קרא עוד
מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית?
נמנה כאן ארבעה הסברים לתכלית הופעתה של הצרעת
וננסה לבאר- כיצד הופכים הנגע והמחלה לבשורה ומתנה,
וכיצד מובילה השבירה לבניין מחודש.קרא עוד
מצוות כיסוי הדם המופיעה בפרשתנו מבחינה בין בהמה לבין חיה ועוף.
מדוע מצווה התורה לכסות את דם חיה ועוף ואינה מצווה על כיסוי דם הבהמה?
נתבונן ברביעיות שונות שבמציאות, ונבאר כיצד באמצעות מצווה זו
מובילה אותנו התורה ממציאותנו שבהווה אל התיקון השלם לעתיד לבוא.קרא עוד
הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי טבעיות לפגיעה ועלבון,
אולם התורה אסרה אותן במצוות "לא תיקום ולא תיטור".
נתבונן כאן בשבע עצות איך להימנע מלעבור על איסור זה,
ונעמיק בעצה העליונה מכולן, המלמדת כיצד באמצעות העלבון בעצמו
נוכל להינצל מנקימה ולהרבות אהבה בין איש לרעהו.קרא עוד
מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות,
ומצד אחר, הרי היא קשה שבקשות.
נתבונן באופן זה גם במצוות "קדושים תהיו" שנצטוו בה כל ישראל,
וננסה להבין מהי העבודה הנדרשת מאיתנו
על מנת שנוכל להוציאה אל הפועל במילואה, בעולם ובחיים.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד