• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר שמות

ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם העליונה של בני ישראל
אשר הקדימו "נעשה" ל"נשמע", אך המעיין בסדר הכתובים יגלה
שביטוי זה נאמר לאחר שכבר קיבלו ישראל את החוקים והמשפטים.
כיצד יכולים ישראל לומר "נשמע" לאחר שכבר שמעו?
מהי מעלת ההתחייבות השנייה על זו הראשונה,
ומהי המעלה העליונה של הקבלה המחודשת בימי אחשורוש?קרא עוד
ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו כאן בפרטי דיניהם
כמשל לארבעה עובדי ה'.
נבאר- מיהו שומר חינם? מי הם שומר שכר והשוכר? מיהו השואל?
ומהי המדרגה העליונה הנלמדת מדין "בעליו עמו".קרא עוד
בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן
בהם גנוזים ונעלמים סודות השראת השכינה שבתחתונים.
כיצד האלוקי והבלתי מוגבל יורד ומתגלה בגבוליות של העולמות?
נתבונן בשלושת כיסויי המשכן וננסה לבאר
מהו סוד הקשר שבין האלוקי לאנושי המתגלה בעדם
וכיצד תבניתם רומזת לשלושה אופני התגלות של השכינה בעולמינו.קרא עוד
שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך בית קודשי הקודשים,
הם כעין סיסמוגרף רוחני המצייר את מצב היחסים שבין ישראל לקב"ה.
נתבונן בדברי רבותינו ונבאר חמישה אופנים שונים במצבם של הכרובים.
ננסה להבין מדוע מצבם בשעת הרגלים הוא כמצבם בעת החורבן,
ומהו המצב המהפך חוץ לפנים, עד כדי שתוכו רצוף אהבה.קרא עוד
מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון?
נסביר את טעמו של רשב"ג שיש לסמוך גאולה לגאולה
באמצעות התבוננות באבני השוהם המשובצות בבגדי הכהן הגדול
והבנת הקשר שבין החושן לאפוד.קרא עוד
התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך".
מה באמת קרה לנו במפגש עם עמלק?
מה בדיוק עלינו לזכור,
וכיצד בזכירה זו טמון התיקון לכל הקורות אותנו?קרא עוד
התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית הקטורת ושמן המשחה הנזכרים בפרשתנו.
הקטורת דורשת דיוק מושלם, בעוד השמן זקוק דווקא לחוסר-דיוק בכוונה תחילה.
על מה מצביע ההבדל, ומה נוכל ללמוד מכך לעבודת ה'?

עריכה: דרור יהבקרא עוד
שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל לקב"ה:
נתינת לוחות ראשונים כתובים באצבע אלוקים,
שבירת הלוחות בחטא העגל וקבלת לוחות שניים שפסל משה.
מדוע גלגל הקב"ה כך שישתברו הלוחות הראשונים ויינתנו לוחות שניים?
מה מקומו של חטא העגל בין לוחות ראשונים לשניים?
ומהי בעצם מעלתם של הלוחות השניים על אלו הראשונים?
כל זאת יבואר תוך התבוננות בשלושה שלבים בחיי נישואין
וההבדל שבין חתן וכלה לזוג מבוגר.קרא עוד
באופנים שונים משמשים המים כדרך טהרה- בטבילה, בהזאה ובהשקיה.
נתבונן בדרכי הפעולה השונות של המים בטהרת מצורע,
בטהרה מטומאת מת, בטהרת הסוטה ובטהרה מחטא העגל.
נברר- כיצד מושגת טהרה בכל אחת מן הדרכים הללו,
ומהי הטהרה העליונה לה זכו ישראל לאחר חטא העגל.קרא עוד
ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה:
לאחר חטא העגל; לאחר חטא המרגלים; בימי מרדכי ואסתר ובדור האחרון.
נעמוד כאן על טיבם של נקודות משבר אלה
ונעמיק להתבונן בהם כתהליכי לידה של האומה ושל תורתה.קרא עוד
מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים,
וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא העגל?
נתבונן בשלוש מדרגות בהבנת 'יתרון האור מן החושך',
וננסה להבין מהו מקומם העליון של בעלי תשובה
שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו.קרא עוד
מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי ונעימות,
אולם יחד עם זאת, פעמים מתגלים בה סיבוכים, חיכוכים וקשיים.
ככל הנראה הדבר נובע מן הפער המוכרח שבין בני הזוג,
אך מה בדבר הקשר שבין האנושי לאלוקי?
נתבונן במערכת היחסים המורכבת שבין הקב"ה לכנסת ישראל
וננסה להסביר כיצד דווקא למרגלות הר סיני חטאו ישראל בחטא העגל.קרא עוד
חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא כפרה על הקב"ה, אשר מיעט את הלבנה.
ויש להבין: כיצד בכוחם של העולמות המוגבלים והחשוכים לכפר, כביכול, על מקורם האלוקי?
מה פשר בקשתו של הקב"ה, שאנו צריכים להביא עליו כפרה?
והיאך כפרה זו היא המענה המפייס את הלבנה?
התבוננות במיעוט וחסרון הלבנה, ובתהליך מילואה והשלמתה,
יוכלו להאיר לנו, מה טעם יש בבריאת העולמות,
וכיצד בכוחם לעלות מעלה-מעלה, עד דלא ידע.קרא עוד
מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של המשכן?
ומה פשר הסמיכות ביניהם?
נתבונן במחלוקת רבותינו בעניין איסור הבערה שנתייחד משאר איסורי השבת,
ונבאר את מהותו בנוגע לעבודתו של האדם בעולם הזה,
בששת ימי המעשה ובשבת קודש.קרא עוד
ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד.
“החודש הזה לכם ראש חודשים".
במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה בחידושה.
בדיוק שנה לאחר מכן, בא' בניסן הקים משה את המשכן.
איזה סוד צופן בתוכו יום זה?
מהו הפלא המתרחש ברגע המעבר שבין כ"ט באדר לא' בניסן?
ומהו התהליך אותו אנו צריכים לעבור בנקודת זמן זו
של התחדשות החודש והתחדשות השנה?קרא עוד
באמצעות התבוננות בארבע משמעויות למילה 'פקודי'
נבאר במה התייחד הכסף מכל תרומת המשכן,
מה ייחודם של ווי עמודי החצר ואדני המשכן העשויים כסף,
ומהי מעלת עבודת הכיסופים שבין הזהב לנחושת, ובין הפנים לחוץ.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד