• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר שמות

התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית הקטורת ושמן המשחה הנזכרים בפרשתנו.
הקטורת דורשת דיוק מושלם, בעוד השמן זקוק דווקא לחוסר-דיוק בכוונה תחילה.
על מה מצביע ההבדל, ומה נוכל ללמוד מכך לעבודת ה'?

עריכה: דרור יהבקרא עוד
מהו המראה הגדול שהתרחש במפגש שבין הסנה לאש?
לכאורה זהו מאבק בין שני יסודות סותרים
המבקשים לבוא לידי הכרעה.
אולם התבוננות עמוקה ביחס שבין השניים תגלה,
כי הסנה והאש זקוקים זה לזה, ומלבים זה את זה.
קרא עוד
מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום בתפילין המונחות על ידו ובין עיניו?
נעמיק בפרשיות התפילין המופיעות בפרשתנו, וננסה להבין
מה התרחש ברגע ההיסטורי המיוחד של יציאת מצרים
שהופך את האביב למציאות תמידית.
קרא עוד
כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור
הפכה לצפרדעים רבים מספור בכל ארץ מצרים?
נתבונן במחלוקת רבותינו התמוהה בנוגע לשאלה זו,
וננסה להבין את עומק העניין: מה זה בכלל משנה
אם צפרדע אחת השריצה צפרדעים רבים
או שמא שרקה להם ובאו כולם?
קרא עוד
בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן
בהם גנוזים ונעלמים סודות השראת השכינה שבתחתונים.
כיצד האלוקי והבלתי מוגבל יורד ומתגלה בגבוליות של העולמות?
נתבונן בשלושת כיסויי המשכן וננסה לבאר
מהו סוד הקשר שבין האלוקי לאנושי המתגלה בעדם
וכיצד תבניתם רומזת לשלושה אופני התגלות של השכינה בעולמינו.קרא עוד
שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך בית קודשי הקודשים,
הם כעין סיסמוגרף רוחני המצייר את מצב היחסים שבין ישראל לקב"ה.
נתבונן בדברי רבותינו ונבאר חמישה אופנים שונים במצבם של הכרובים.
ננסה להבין מדוע מצבם בשעת הרגלים הוא כמצבם בעת החורבן,
ומהו המצב המהפך חוץ לפנים, עד כדי שתוכו רצוף אהבה.קרא עוד
מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון?
נסביר את טעמו של רשב"ג שיש לסמוך גאולה לגאולה
באמצעות התבוננות באבני השוהם המשובצות בבגדי הכהן הגדול
והבנת הקשר שבין החושן לאפוד.קרא עוד
התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך".
מה באמת קרה לנו במפגש עם עמלק?
מה בדיוק עלינו לזכור,
וכיצד בזכירה זו טמון התיקון לכל הקורות אותנו?קרא עוד
מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה הרעה בשעבוד.
פרעה חדל מלספק תבן, אך בני ישראל צריכים היו לעמוד במתכונת הלבנים כתמול שלשום.
כיצד ניתן להסביר הרעה זו? מה פשר הייסורים המתגברים ערב הגאולה?
כיצד ניתן לומר כי "חביבין יסורין"? וכיצד הם מהווים הכנה ותנאי לקבלת התורה?
נתבונן במעלת הייסורים המתפרצים תמיד סמוך לשער,
ונסביר, לפי מילותיו של ר' נחמן, כיצד "כָּל הַהִתְרַחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ הִתְקָרְבוּת".קרא עוד
המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך הילודה העצום שבמצרים,
זכו להוקרה ולשכר על שהימרו את גזירת פרעה.
ננסה לעמוד על מעלתן ולהבין,
מה הייתה עיקר מלחמתו של פרעה כנגדן,
ומהו שכר נשים צדקניות שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים.קרא עוד
סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא מופלא ביותר.
כיצד ייתכן שמשה העברי גדל בבית פרעה בניגוד לגזירותיו,
וכיצד ייתכן שבת פרעה היא שמצילה את מושיען של ישראל?
ננסה להבין את עומק הגאולה המתרחש כאן, שיש בו סימן לדורות עולם.קרא עוד
בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו בסנה יחד עם אותות שונים.
למי מיועדים האותות? מהי משמעותם?
ומדוע בוחר הקב"ה לגאול את ישראל באמצעותן?
נעמיק בתכליתם של האותות והמופתים בגאולת מצרים,
ונסביר, כיצד בכוחם להביא את ישראל לפני הר סיני טהורים
מטומאות מצרים ומזוהמת הנחש הקדמוני.קרא עוד
באמצעות התבוננות בארבע משמעויות למילה 'פקודי'
נבאר במה התייחד הכסף מכל תרומת המשכן,
מה ייחודם של ווי עמודי החצר ואדני המשכן העשויים כסף,
ומהי מעלת עבודת הכיסופים שבין הזהב לנחושת, ובין הפנים לחוץ.קרא עוד
ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה המשפטים", היא סוד פניה הכפולות של תורתנו-
תורה אלוקית שבכתב ותורה אנושית שבעל פה.
כיצד שניים הופכים להיות ארבע?
נתבונן בדמויותיהם של משה, אהרן, נדב ואביהוא ושבעים הזקנים,
ונמנה ארבע דרגות בקשר שבין האלוקי לאנושי ובין החתן לכלה.קרא עוד
ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם העליונה של בני ישראל
אשר הקדימו "נעשה" ל"נשמע", אך המעיין בסדר הכתובים יגלה
שביטוי זה נאמר לאחר שכבר קיבלו ישראל את החוקים והמשפטים.
כיצד יכולים ישראל לומר "נשמע" לאחר שכבר שמעו?
מהי מעלת ההתחייבות השנייה על זו הראשונה,
ומהי המעלה העליונה של הקבלה המחודשת בימי אחשורוש?קרא עוד
ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו כאן בפרטי דיניהם
כמשל לארבעה עובדי ה'.
נבאר- מיהו שומר חינם? מי הם שומר שכר והשוכר? מיהו השואל?
ומהי המדרגה העליונה הנלמדת מדין "בעליו עמו".קרא עוד
שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל לקב"ה:
נתינת לוחות ראשונים כתובים באצבע אלוקים,
שבירת הלוחות בחטא העגל וקבלת לוחות שניים שפסל משה.
מדוע גלגל הקב"ה כך שישתברו הלוחות הראשונים ויינתנו לוחות שניים?
מה מקומו של חטא העגל בין לוחות ראשונים לשניים?
ומהי בעצם מעלתם של הלוחות השניים על אלו הראשונים?
כל זאת יבואר תוך התבוננות בשלושה שלבים בחיי נישואין
וההבדל שבין חתן וכלה לזוג מבוגר.קרא עוד
באופנים שונים משמשים המים כדרך טהרה- בטבילה, בהזאה ובהשקיה.
נתבונן בדרכי הפעולה השונות של המים בטהרת מצורע,
בטהרה מטומאת מת, בטהרת הסוטה ובטהרה מחטא העגל.
נברר- כיצד מושגת טהרה בכל אחת מן הדרכים הללו,
ומהי הטהרה העליונה לה זכו ישראל לאחר חטא העגל.קרא עוד
ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה:
לאחר חטא העגל; לאחר חטא המרגלים; בימי מרדכי ואסתר ובדור האחרון.
נעמוד כאן על טיבם של נקודות משבר אלה
ונעמיק להתבונן בהם כתהליכי לידה של האומה ושל תורתה.קרא עוד
מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים,
וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא העגל?
נתבונן בשלוש מדרגות בהבנת 'יתרון האור מן החושך',
וננסה להבין מהו מקומם העליון של בעלי תשובה
שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד