• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר שמות

מהו המראה הגדול שהתרחש במפגש שבין הסנה לאש?
לכאורה זהו מאבק בין שני יסודות סותרים
המבקשים לבוא לידי הכרעה.
אולם התבוננות עמוקה ביחס שבין השניים תגלה,
כי הסנה והאש זקוקים זה לזה, ומלבים זה את זה.
קרא עוד
מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה הרעה בשעבוד.
פרעה חדל מלספק תבן, אך בני ישראל צריכים היו לעמוד במתכונת הלבנים כתמול שלשום.
כיצד ניתן להסביר הרעה זו? מה פשר הייסורים המתגברים ערב הגאולה?
כיצד ניתן לומר כי "חביבין יסורין"? וכיצד הם מהווים הכנה ותנאי לקבלת התורה?
נתבונן במעלת הייסורים המתפרצים תמיד סמוך לשער,
ונסביר, לפי מילותיו של ר' נחמן, כיצד "כָּל הַהִתְרַחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ הִתְקָרְבוּת".קרא עוד
המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך הילודה העצום שבמצרים,
זכו להוקרה ולשכר על שהימרו את גזירת פרעה.
ננסה לעמוד על מעלתן ולהבין,
מה הייתה עיקר מלחמתו של פרעה כנגדן,
ומהו שכר נשים צדקניות שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים.קרא עוד
סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא מופלא ביותר.
כיצד ייתכן שמשה העברי גדל בבית פרעה בניגוד לגזירותיו,
וכיצד ייתכן שבת פרעה היא שמצילה את מושיען של ישראל?
ננסה להבין את עומק הגאולה המתרחש כאן, שיש בו סימן לדורות עולם.קרא עוד
בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו בסנה יחד עם אותות שונים.
למי מיועדים האותות? מהי משמעותם?
ומדוע בוחר הקב"ה לגאול את ישראל באמצעותן?
נעמיק בתכליתם של האותות והמופתים בגאולת מצרים,
ונסביר, כיצד בכוחם להביא את ישראל לפני הר סיני טהורים
מטומאות מצרים ומזוהמת הנחש הקדמוני.קרא עוד
כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור
הפכה לצפרדעים רבים מספור בכל ארץ מצרים?
נתבונן במחלוקת רבותינו התמוהה בנוגע לשאלה זו,
וננסה להבין את עומק העניין: מה זה בכלל משנה
אם צפרדע אחת השריצה צפרדעים רבים
או שמא שרקה להם ובאו כולם?
קרא עוד
מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו?
מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של משה ואהרון,
ומדוע מתגלה הקב"ה למשה בשתי פנים מנוגדות- דין ורחמים?
ננסה לבאר כל זאת, ומתוך כך להבין
כיצד נוכל להכיל אורה בשעת החשיכה,
ולהתקשר בדעתנו אל מה שלמעלה מכל דעת.קרא עוד
כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם לפרעה, הוא טוען:
"הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה".
נעמיק בפירושו המופלא של ה"בית יעקב" ונסביר- מהו הקל וחומר שבדברי משה,
ואיך להבין את מקומם של הקוצים הסובבים את השושנה בתהליך גאולתה.קרא עוד
רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד מבין המכות,
מפני שבעשייתה ישנה שותפות בין אהרון, משה והקב"ה.
נתבונן על מהותן של המכות כולן, ונעמיק במעלתה של מכת שחין-
כיצד יש בכוחה להוציא את המציאות מכלל ארירותה,
ולהביא לתיקון שלם מן החטאים הקדמונים.קרא עוד
מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה- 'אלוהים',
ומדוע הוא נאמר דווקא ביחס לפרעה?
נעמיק להתבונן בתפיסת אלוהותו של פרעה
ונסביר בארבע דרכים שונות כיצד הקב"ה מכהּ ומנצחהּ.קרא עוד
מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום בתפילין המונחות על ידו ובין עיניו?
נעמיק בפרשיות התפילין המופיעות בפרשתנו, וננסה להבין
מה התרחש ברגע ההיסטורי המיוחד של יציאת מצרים
שהופך את האביב למציאות תמידית.
קרא עוד
שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב גאולתם של ישראל.
מדוע?
נתבונן: מהו עומק החושך שהוכו בו מצרים, אלו אוצרות דלו ממנו ישראל
ואיזה רכוש גדול התגלה מתוכו.קרא עוד
מזכירין יציאת מצרים בלילות,
ומספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה המיוחד ומשומר בשנה.
מה בין יציאת מצרים ללילה?
ומדוע בחר הקב"ה לגואלנו דווקא בחשכה, בחצות הלילה?
נתבונן בחושך הכבד העוטף את מצרים לקראת מפלתה,
ונסביר מהו אורה המיוחד של גאולת מצרים, כמו גם אור הגאולה האחרונה.קרא עוד
מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה שהתחוללה בקריעת ים סוף?
מדוע נלמדת תחיית המתים דווקא משירת הים,
ומהי המשמעות ששירת הים עתידה שתיאמר רק לעתיד לבוא?
נתבונן במעלת הגילוי העליון שזכתה לו שפחה על הים,
ונבאר מהי מעלת הגאולה שהתנוצצה אז.קרא עוד
כיצד ניתן להבין את דבריו של הקב"ה למשה: "מה תצעק אלי"?
באמצעות התבוננות בחמשה פירושים שונים בדברי רבותינו
ננסה להבין כיצד עלינו לפעול
בעת העמידה על קו התפר שבין הצרה לישועה.קרא עוד
בשיחה זו נחרוג ממנהגנו לדרוש בפרשת השבוע,
ונעסוק בענייני עונש ותיקון, גלות וגאולה.
מהי הפילוסופיה של העונש? ומדוע מעניש אותנו הקב"ה?
האם ניתן להסביר גם את הגלות הארוכה לפי התבנית הפשוטה של חטא ועונש,
או שמא יש כאן תהליך אחר, שכל כולו שבירה ובנין.קרא עוד
בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל.
באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם
ננסה לעמוד על ייחודו של כל פרי ומעלתו,
ולטעום מעט מטיב מעלתה של הארץ.קרא עוד
כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה, ממתין ומצפה לתת את התורה לישראל.
דווקא אז, לאחר שלושה ימי הכנה וציפייה, צריך משה להוציא את העם לקראת האלוקים.
מהו היחס שבין אתערותא דלעילא לאתערותא דלתתא?
נסביר את תנועתם הכפולה של כנסת ישראל והקב"ה זה לקראת זה כיחסי חתן וכלה,
באמצעות ביאור הכפילות שבתהליך הצמצום, אשר התרחש בעת בריאת העולמות.קרא עוד
במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים מתי האיכות עדיפה על הכמות,
ומתי הכמות עדיפה על האיכות.
אך מהם יחסי הגומלין בין הכמות לאיכות בתורתנו הקדושה?
ומדוע נתן הקב"ה תורה שיש בה גם מזה וגם מזה?
נברר כיצד יש בכוחה של הכמות להשפיע על האיכות,
ומתוך כך נעמוד על מעלת יופיה של שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.קרא עוד
ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה המשפטים", היא סוד פניה הכפולות של תורתנו-
תורה אלוקית שבכתב ותורה אנושית שבעל פה.
כיצד שניים הופכים להיות ארבע?
נתבונן בדמויותיהם של משה, אהרן, נדב ואביהוא ושבעים הזקנים,
ונמנה ארבע דרגות בקשר שבין האלוקי לאנושי ובין החתן לכלה.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד