• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

סיגים לכתחילה

כ"ט סיון תשע"ח
פסקה ק"א

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

[קא] במעשה א"א לאדם שלא יצא מעט משורת הדין כמ"ש אין אדם צדיק וגו' וצדיק היינו הנזהר ‏שלא יצא משורת הדין [וכנודע שבעולם העשי' רבוי הקליפות בכל המדרגות ואכ"מ] א"א במעשה רק ‏במחשבה ורצון הלב שגומר בלבו שיתנהג כך ולא יחטא שם יוכל לרצות ולחשוק כך. כי באמת ‏כשמגיע למחשבה ורצון שהוא למעלה בעולמות ההם שגם מעשה החטא ההוא הוא מן הסדר ואינה ‏יוצאה כלל משורת הדין והכל בדין. וז"ש בתחלה עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' שבמעשה הוא ‏יציאה משוה"ד אבל במחשבה הוא במדה"ד ואין כאן יציאה וכמ"ש צדיק ה' בכל דרכיו פי' דרכיו הם ‏ד"ת כמ"ש בריש קידושין וכמ"ש יודיע דרכיו למשה והש"י ג"כ מתנהג עפ"י התורה אבל כשמגיע ‏למעשה הוא חסיד דהיינו לפנים משוה"ד כדאי' בשבת (קכ. וברש"י) והיינו כמ"ש וחנותי את אשר ‏וגו' ומ"מ גם זה פסוק בתורה וא' מדרכיו שנודע והיינו כמו דעת לעשות לה' הפרו תורתך הוא ג"כ ‏הלכה קבועה וזה כמ"ש כשחוזר למחשבה גם זה מן הסדר והשורה הראויה: ‏

עבור לתוכן העמוד