• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ארבעה דרכים להתמודדות עם חטא הברית

ב' סיון תשע"ח
פסקה צ"ו

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים בספר צדקת הצדיק

צדקת הצדיק פסקה צ"ו:
‏[צו] מי שהוא שומר הברית ולא ראה קרי מימיו הוא נקרא יפה תואר בכתוב כענין יוסף יפה תואר ‏וע"ז נאמר שקר החן והבל היופי כי מצינו ג"כ באומות עכו"ם שהיו נקיים מזה כמו עוג שפלט מדור ‏המבול ובלא תיבה כלל ודאי לא הי' ניסא לשיקרא רק שלא הי' בן מבול דהיינו משחית זרע כמ"ש ‏בפ' כל היד (יג:) וכמ"ש במק"א אגמ' דנדה (סא.) שהי' בן אחי' בר שמחזאי ואכ"מ [ולכן ניתנה ארצו ‏לחצי מטה מנשה מזרעא דיוסף שומרי הברית] ולכך נתיירא משה ממנו כי משה הי' ג"כ בדור ‏המבול כמשז"ל (חולין קלט:) בשגם בגימ' משה ונא' עליו כי מן המים משיתיהו שהי' אז במים. וגם ‏כל עיקר ענין משה הי' לתקן דבר זה הנקרא שטות שלכך הי' פרוש מן האשה וקבור מול בית פעור ‏כמ"ש במק"א וראה זה נקי כ"כ נתיירא ממנו עד שא"ל הקב"ה אל תירא כי קיי"ל בנדרים (לא:) ‏הנודר מן הערלים אסור במולי אומות העכו"ם ומותר בערלי ישראל שאין הערלה נקרא אלא על ‏שמם אפי' הם מולים ושומרי הברית. ועמך כולם צדיקים ושומרי הברית אפי' שקלקלו: ‏
עבור לתוכן העמוד