• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

על פלורליזם ויראת שמים

כ' אדר תשע"ח
פסקה פ"ט

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים בספר צדקת הצדיק 

[פט] דרשו רז"ל בחולין (פט.) ע"פ האומנם אלם וגו' אומנתו של אדם בעוה"ז ישום עצמו כאלם ופי' ‏לשון אומנות דבר גדול שאין כל א' יכול לעשותה וכד"ש בירוש' שילהי סוכה באמונתם באומנתם ‏אומנות גדולה כו' ואימת הוא אומנות רק כשצדק תדברון שלזה צריך אומנות גדול כאשר מדבר ‏ומפסיק באמצע שעד פה הוא הדבור צדק משא"כ שלא לדבר כלל. א"נ עצה הוא איך יוכל לאומנות ‏זו כשצדק תדברון כמ"ש בערכין (טו:) ובדב"ר רפ"א שד"ת מרפא הלשון. ושם בדב"ר שמתיר הלשון ‏ר"ל שהוא מתירו לדבר הכל כמ"ש בסוכה (כא:) עליהו אפי' שיחת חולין כו' שכל שיחתן תורה וזהו ‏דמייתי שם ספרים נכתבים בכל לשון ר"ל אפי' שיחת חולין כאשר הוא תורה והיינו כמ"ש בירוש' ‏דברכות (ס"פ ט) פטטיא דאורייתא טבין. [ומ"ד אלא יונית כמ"ש בזוה"ח (יתרו) דאינון קריבין ‏לאורחי מהימנותא ע"ש מזה זכו ללשון ובב"ק (פג.) מחלקים בין לשון לחכמה ע"ש ומ"מ א' (במגלת ‏תענית) דנחשך העולם ביום שנעתק התורה ליונית ושינו י"ג דברים ובמק"א ביארנום ושם ביארנו כי ‏הם זלעו"ז נגד תושבע"פ לכך היו פום ממלל רברבין ולכך ספרים נכתבים בלשונם אבל חכמתן ‏שלהן בעצמן אסור ללמוד ואכמ"ל]: ‏
עבור לתוכן העמוד