• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

יש צדיק נספה בלא משפט

ט"ו בשבט תשע"ח
צדקת הצדיק פסקה פ"ד

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים בספר צדקת הצדיק

‏[פד] פעמים יש נספה בלא משפט היינו עד"ש יש צדיק אובד בצדקו ע"י צדקותו כמו הבל שהרגו קין ‏בשביל שקבל ה' מנחתו ובודאי הי' הריגה זו ממשפט הש"י. והיינו כי לא רצה הש"י שיהי' בעולם ‏נברא מזיק לנברא אחר וכך עשה אותו חסיד בתענית (כד.) שבקש על בתו שתשוב לעפרה שלא ‏יכשלו בה בנ"א וכך בקשה אותה בתולה דסוטה (כב.) שלא יכשלו בה בנ"א כמ"ש (שבת קמט:) כל ‏שחבירו נענש ע"י כו' וזהו שבקש ר"א (ירושלמי ברכות פ"ד ה"ב ושם הגי' קנאתינו על לב אדם ע"ש) ‏ולא תעלה קנאת אדם עלי שגם זה מזיק לו כשע"י צדקותו מתקנאים בו ונענש חבירו ע"י אז גם הוא ‏נענש. ומ"מ הכל במשפט כי מסתמא הי' במעמקי הלב איזה נגיעה להתפארות נגד חבירו בצדקתו ‏והנסתרות לה' אלקינו אבל בנגלות הוא שלא במשפט. כי יש נסתרות שנסתר גם לאדם עצמו רק ‏הש"י יודע ואין לזה שום עצה רק תפלה ורחמים כי מי שנקי באמת אז הש"י שומרו ולא יאונה לו כל ‏און שאין אחר נכשל על ידו [ולכך תפלת רנב"ה כשנכנס לתורה דשם הוא ביותר כנודע דמשרע"ה ‏תיקון הבל ועי"ז נתקן ואכ"מ): ‏
עבור לתוכן העמוד