• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מאה מיתות ולא קנאה אחת

ז' שבט תשע"ח
צדקת הצדיק פסקה פ"א

לחצו לכאן לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו כאן לשיעורים נוספים בספר צדקת הצדיק

‏[פא] פעמים נגזר על אדם למות ח"ו משום אין מלכות כו' כמ"ש בדוד המע"ה ומשרע"ה והעצה לזה ‏העדר הקנאה ושיסכים שיאפיל הש"י אורו בחיו ויזרח אור אחר וכמ"ש (מד"ת ואתחנן ומ"ר וילך ‏ע"ש) במשרע"ה שנסתמו ממנו מעינות החכמה ועמד לפני יהושע אלא שהוא אמר ק' מיתות ולא ‏קנאה א' [אע"פ שאמרו (סנהדרין קה:) בכל מתקנא חוץ כו' זהו לאחר מיתה כהראי' דשם] משום ‏דאכתי לא עבר ירדנא כד"ש בנדרים (כב.) ע"ש כי קנאה נמשך מלב רגז אבל כשמדבק עצמו ‏בקדושת א"י האידנא שכל א' יש לו ד' אמות שם [וכן מקום רגליו בבהמ"ק. וזהו והתפללו אליך דרך ‏ארצם ואכ"מ] יוכל זה [וכמו שנגלה אלי בחלום (אור ליום ב' ראה כ"ה מנחם) פי' למען ירבו וגו' כי א' ‏במגילה (כח.) לרבי יה"ר שתגיע לחצי ימי אבל לכולהו לא דהבאים אחריך בהמה ירעו וכה"ג א' ר"ל ‏פ"ק דע"ז (ה.) אלמלא אבותינו שחטאו אנו כמו שלא באנו לעולם ע"ש והש"י הבטיח על שניהם יחד ‏ואיך אפשר והרי זה חסרון לבנים רק כימי השמים וגו' שקיימים לעולם ומ"מ פעמים מתכסים ‏בעבים ונאפלים ואין נראה רקיע בטהרתה אבל זהו רק על האדמה וגו' דבלא"ה אין זה ברכה כי ק' ‏מיתות ולא קנאה א']: ‏
עבור לתוכן העמוד