• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הנפילה מגלה את הפוטנציאל

ט' טבת תשע"ח

צדקת הצדיק סעיף ע"ז:
 אפי' אדם גדול ביותר אם יש בו פגם במשפחתו אין להתדבק בו כי אם הוא מפני גדלו אין זה ‏מזיק לו יזיק לזרעו וכמ"ש ביבמות (מה.) אפי' ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא לי' ברתא. ומ"מ דקדק ‏ואמר כיהושע בן נון ולא כמשרע"ה [והפוסקים הוכיחו מזה דאסור לומר כמשרע"ה. ומ"מ טעם יש ‏בדבר] כי משרע"ה הוא שורש התורה ומצד כתר התורה אין לחוש למשפחות וכתר תורה מונח לכל ‏וא' (הוריות יג.) ממזר ת"ח קודם כו' ולכך משרע"ה קבל הערב רב. ולכך אלו הוה כמשרע"ה ר"ל ‏ת"ח גדול בדור שזהו כמשרע"ה כמשז"ל (שבת קא:) משה שפיר קאמרת הוה יהיב. רק כיהושע בן ‏נון ר"ל צדיק [מזרעא דיוסף] מושל ביראת אלהים. ואז"ל (יומא כב:) אין מעמידין פרנס על הצבור ‏אא"כ קופה כו' ונא' בי מלכים ימלוכו ואדרבא הללו ראוים יותר לכך וכמ"ש (נדרים פא.) הזהרו בבני ‏עניים שמהם תצא תורה כי מקום התורה דוקא בכלים שבורים [ויסוד תושבע"פ רע"ק והוא ‏ממשפחת גרים. וכן ר"מ אמרו ז"ל (עירובין יג:) שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו. וכן מבני קני ‏חותן משה עלו מעיר התמרים כדרז"ל (סנהדרין קד.): ‏
עבור לתוכן העמוד