• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

"שלא עשני גוי" - עיקר היהדות

יג' סיון התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף נ"ד
שלא עשני גוי זה עיקר היהדות
זה שאדם נקרא ישראל, זה שקול ככל התורה כולה. והמרת שם ישראל לבד, חמוד יותר משלושת העברות החמורות

סעיף נ"ד:

(מכת"י) עיקר היהדות – בקריאת שם ישראל. כמו שנאמר זה יאמר לה' אני וגו' ובשם ישראל יכנה. שלא יהיה לו רק מעלה זו שמכונה בשם ישראל די. ומצינו בריש פרק כלל גדול (שבת סח:) גר שנתגייר בין האומות ומביא חטאת על החלב והדם והשבת ועבודה זרה, עיין שם דלא ידע כלל שזה אסורה ואפילו על עבודה זרה ושבת. ונמצא שלא ידע כלל מכל התורה, ובמה הוא גר להתחייב חטאת, רק בקריאת שם ישראל די.

ובזה יובן מה דיהרג ואל יעבור על המרת דת להיות ישמעאל, אעפ"י שהם אין עובדים עבודה זרה אפילו בשיתוף כנודע, וכן נזהרים על גילוי עריות ושפיכות דמים, ואין כופין כלל על אותן שלוש עבירות דיהרג ואל יעבור. אבל המרת שם ישראל לבד, זה שקול ככל התורה כולה וכנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, ועיין ברדב"ז מזה.

ולכן גם אצל ההמון הוא פסול משפחה שיש מומר במשפחה, ואין חוששין אם יש בה רשע גמור העובר על כל עבירות שבתורה כל זמן שלא המיר. וכן דורות הראשונים היו עובדים עבודה זרה, ומכל מקום שם ישראל לא המירו, ועל זה נאמר חבור עצבים אפרים הנח לו, שהם בחיבור אומה אחת ולא נתפרדו להתחבר עם הגוים ולהיות בכללם.

עבור לתוכן העמוד