• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף י"ז - עבודת ה' בלילה

הרב יהושע שפירא -צדקת הצדיק - יג' טבת התשע"ז
מקורות למטה
זמן עבודת הפועל רק ביום, כמ"ש (תהילים קד, כג) יצא וגו' עדי ערב. ולכן אמרו בעירובין (סה, א) אנן פועלי דיממא, אבל ליליא לשינתא, רק כי יזיף ביממא פרע בליליא [ועיין בתלמידי רבינו יונה ברכות ח' א' משמע דכן הלכה]. רק מכל מקום מצאנו גבי מלאכת בית המקדש ברכות ב' ב' ס"ד דמקמי ומחשכי גם בלילה משום דהוצרכו הלילה למשמר. ועיין שבת פ"ט ב' אמרינן דל פלגא דלילותא. ונראה דגם בכל עבודת ה' הלילה רק למשמר. כמו שאמרו (זח"א כז,א) לשמרה זו מצות לא תעשה. וכמו שאמרו (עירובין צו,א) דכל מקום שנאמר השמר וגו' הוא לא תעשה, והיינו שלא יעש עבירות. ולכך בשינה די, על דרך שאמרו בפ"ק דעבודה זרה (יט,א) יכול יגרה עצמו בשינה כו' ע"ש:


עבור לתוכן העמוד