בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

להימשך אחר לב האבות | שפת אמת לפרשת וירא- תרסא

כ״ג חשון תשפ״ג

שפת אמת וירא- תרסאבפסוק כי ידעתיו למען אשר יצוה בניו כו’ לעשות צדקה ומשפט. אמו”ז ז”ל פירש שנתן הקב”ה ידיעה ודביקות כל כך שיצוה בניו אחריו. ופי’ למען כפשוטו כי האבות הכינו דעת לכל בני ישראל ודפח”ח. ובאמת זה תכלית שלימות בנ”י שיתמשכו אחר לב האבות כדכתיב והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם ואז יהי’ הגאולה במהרה בימינו. כי האבות היה להם רק לב אחד לאביהם שבשמים ולא הסיחו דעת מאהבת ודביקות הבורא אפילו שעה אחת וכשישראל זוכין מאיר בהם כח האבות. ובגלות נסתר זה הכח בנפשות בני ישראל. וז”ש ותרא את עני אבותינו במצרים. ואיתא בגמרא אין קורין אבות אלא לשלשה. וגם אבותינו דרשו על האבות בפסוק וירעו לנו מצרים ולאבותינו מכאן שהאבות מצטערין בקבר הגם דיש לפרש הפסוק על הדורות שהיו במצרים לא רצו חז”ל לפרש כן כי כלל ישראל קורין אבותינו רק לאבות השלשה. ולכן יתכן לפרש עני אבותינו פי’ כח האבות בנפשות בנ”י הי’ בעניות ושפלות שאותו התשוקה שנטעו האבות בבנ”י לא האיר בהם כראוי. [ומסיים הכתוב ואת זעקתם שמעת על ים סוף ששם התחיל קצת להאיר כח האבות כדאיתא תפסו אומנות אבותם ע”ש] וזה בחי’ ג’ תפלות שתקנו האבות עבודה שבלב זו תפלה ותקנו ג’ זמנים להיות מתעורר התשוקה בלבות בני ישראל להתדבק בהקב”ה שזה תכלית התפלה. וזהו אשר יצוה כו’ לעשות צדקה ומשפט תקונים שנעשים בכל יום ע”י עבודה בתפלה וע”ז איתא חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב פירוש למעשה אבותי שנטעו בי. שיזכה להתעוררות התשוקה הגנוזה בנפשות בנ”י בכח האבות ועל זה מבקשין ה”א כו’ אבותינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמךוהכןלבבםאליך:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן