בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מפקירים וזוכים | שפת אמת לפרשת במדבר- תרמ

ג׳ סיון תשפ״ב

שפת אמת במדבר- שנת תרמבמדרש תורה שניתנה במדבר כו’ מה אלו חנם לכל באי עולם כך ד”ת. ד”א אם א”א עושה עצמו הפקר כמדבר אינו יכול לקנות התורה והמצות. ולכאורה ב’ אלו הפירושים סותרין זה את זה. כי איך הם חנם שצריכין לעשות עצמנו ונכסינו הפקר כמדבר. אכן ודאי תורה חנם מי שירצה יכול ללמוד בה. אבל לקנות התורה. היינו להיות לו דביקות בעצם התורה. כמ”ש זקן שקנה חכמה היינו שיש לחכמה דירה וקן בלבו. וע”ז מבקשין והערב נא שיהי’ תערובות התורה בפה האדם וכמ”ש ז”ל להיות ד”ת נבלעין בדמו. וזה א”י להיות רק ע”י שעושה עצמו הפקר. ומ”מ הכל בא ע”י עסק התורה. וע”ז אמרו מתוך שלא לשמה בא לשמה. והמשנה חושבת מ”ח דברים שהתורה נקנית בהם ומסתמא ימי הספירה מוכנים לתקן אלה הדברים ולבטל כל הכחות והמדות להתורה ואז התורה נקנית. ובאמת גם אלו המדות זוכין ע”י עסק התורה. והכלל כי השי”ת בטובו נותן המתנות וההכנות שנוכל לקבל המתנות שהוציאנו ממצרים וקרבנו לפני הר סיני הוא סיוע לתקן המדות ולזכות להיות מוכן לקבל התורה. ובפסוק וקדשתם היום ומחר ומסתמא השפיע להם השי”ת קדושה מקודם והוא במאמר ואתם תהיו לי כו’ וגוי קדוש כו’. והיינו שההכנה לקבל התורה ג”כ מאתו ית’. וזה השבח שקרבנו לפני הר סיני. והתורה נותנת ברכה וקדושה לפניה ולאחרי’. קו”ח ממדת הפורעניות שע”ז הורגת לפני’ ולאחרי’ כדאיתא במד’ בפסוק וירדוף עד דן. קו”ח במדה טובה. וז”ש והיו נכונים ליום הג’ כי ביום השלישי ירד כו’ הרמז שע”י שביום השלישי ירד לכן יש בכוחם עתה להכין עצמם ליום השלישי כנ”ל והבן. ובמד’ אמור אמרות ה’ אמרות טהורות כו’ ע”ש ובמ”א כתבנו הענין שע”י שדברי תורה טהורים הם לכן התורה משמרת העוסקים בה ומסייעת אותם לבוא לטהרה. לכן בליל שבועות יורד משמים טהרה לבנ”י החרדים אל דבר ה’ כמ”ש בזוה”ק אמור:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן