בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הארת בגדי הכהן לכל ישראל | שפת אמת לפרשת תצוה- תרמד

ט״ז אדר א׳ תשפ״ב

שפת אמת תרומה- שנת תרמ

טלפ’ תרומה ור”ח אדר ויקחו לי תרומה כו’ ועשו לי מקדש. דכ’ את ה”א תירא אותו תעבוד ובו תדבק. דרשו חכמינו ז”ל וכי אפשר לידבק בשכינה והלא אש אוכלה הוא אלא המשיא בתו לת”ח ומהנהו מנכסיו עליו נאמר ובו תדבק. ובנ”י קיימו כל אלו המדרגות שהם כמ”ש ואהבת כו’ בכל לבבך ב’ יצריך זה הי’ בגלות מצרים והגאולה שבוודאי הי’ שם כל מיני מצרים והוא בחי’ את ה”א תירא אותו תעבוד עבודה שבלב בכל נפשך הוא בקבלת התורה כמ”ש נפשי יצאה בדברו. ובו תדבק בכל מאודך נתקיים עתה בנדבת המשכן שעי”ז זכו להשראת השכינה כדרשת חז”ל ובו תדבק כנ”ל. והאמת כי קודם החטא היו מוכנים בנ”י להיות כמלאכים. רק אחר החטא שחטאו בנעשה הי’ העצה ע”י נדבת המשכן. וכי אפשר לידבק כו’ הוא אחר החטא. ועשו לי מקדש הוא תיקון העשי’ דכ’ שער החצר הפנימית כו’ ימי המעשה יהי’ סגור וביום השבת יפתח וביום החודש. והנה בחי’ שבת הוא למעלה מהעשי’ והוא בחי’ מרע”ה שמתגלה בו המדרגה שהיו מוכנים בנ”י קודם החטא כמ”ש חז”ל שמרע”ה מחזיר לבנ”י בשבת אותן הכתרים שניתן להם בקבלת התורה. וכ”כ מזמור שיר ליום השבת ר”ת למשה כדאי’ בספרים. אכן ביום החודש יפתח הם הפתחים שנפתחים גם תוך העשי’ שהרי בר”ח המלאכות מותרים והם בחי’ י”ב השבטים. וכמו כן בוודאי אלה הי”ג דברים שנזכרו בנדבת המשכן הם בחי’ השבטים שעל ידיהם יכולין להמשיך הקדושה גם תוך העשי’. ככל אשר אני מראה אותך הוא בחי’ השבת שמתגלה הדעת בנפשות בנ”י. ובמשה רבינו ע”ה הי’ בהתגלות. וכ’ מראה אותך ולא כ’ מראה לך והוא כענין שכ’ בזוה”ק וארא ושמי ה’ לא נודעתי להם. כי בחי’ מרע”ה הוא אספקלרי’ המאירה שאין שייך בו ראי’ רק ידיעה כדאי’ שכינה היתה מדברת מתוך גרונו של מרע”ה וז”ש מראה אותך וכן כתי’ אתה מָראה בהר שכל ציור המשכן וכליו הי’ נחקק בצורת מרע”ה. וכן תעשו כשנסתכלו בנ”י במרע”ה קיבלו הארה לתקן כל המעשים אחריו. וכזה נמצא בכל איש ישראל בפרט ג”כ שמתגלה בו איזה הארה כפי דעתו. ואחר זו הנקודה צריך לתקן ולהמשיך כל המעשים. וזה ככל אשר אני מראה וכו’ וכן תעשו. וכדאיתא בזוה”ק בפסוק נודע בשערים בעלה כל אחד לפי מה דמשער בלבו. וזו הנקודה מתגלה בכל שבת לתקן עי”ז ימי המעשה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן