בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

כל אחד שם מיוחד | שפת אמת לפרשת שמות- תרל”ז | השיעור מוקדש:nלע”נ יהודה דימנטמן הי”ד – בנו של הרב מרדכי דימנטמן יבדל”א, ראש מכון ההוראה בישיבהnלע”נ רבקה בת ראובןnלרפואת סיגלית שרה בת רות

כ״ו טבת תשפ״ב

שפת אמת שמות- שנת תרלזברש”י חזר ומנאם להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים המוציא במספר כו’ בשם יקרא. ומה ענינו לכאן. והפשוט הוא לאשר ירדו לגלות. בא הכתוב להגיד כי לא הי’ ע”י שנאה ח”ו. רק מאהבה כמ”ש במד’ ואוהבו שחרו מוסר כו’. וזה להודיע חיבתן כו’. אבל עיקר אמיתיות הענין הוא ע”פ ד’ המדרש שמותן על שם הגאולה כו’ ופי’ אמו”ז ז”ל שהארות הראויות לגאולה הלכו מיד עמהם כמ”ש הקב”ה בורא רפואה קודם למכה כו’. וזה עצמו ענין השמות דכתיב לכולם בשם יקרא. כי כל כוכב ומלאך שנברא על דבר מיוחד לעשות שליחות הבורא ית’ בעולם לכן נקבע בו מקודם שם עליון שמצד זה תתדבק הפעולה בכח עליון כדאיתא בגמ’ ע”פ ויקרא לאור יום קרי’ רחמנא לנהורא ופקדי’ אמצותא דיממא. לחשוכא אמצותא דלילה כו’. פי’ קריאה לשון חיבה ודביקות כמו וקרא זא”ז כו’. וז”ש לכולם בשם יקרא שהוא התדבקות כל צבא מרום בשמא דכליל כל שמהן. והוא שם כבוד מלכותו ית’. ומצד שיש לכל פרט חלק מיוחד נמצא עי”ז מונה מספר לכולם. וכמו כן ממש באיש הישראלי שיש לכל א’ שם מיוחד שצריך לתקנו. ובוודאי כשגומר מעשיו לטובה נשלם בזה שמו. ואותן השמות שהם כוחות הנפשות הם עצמם מסייעין לאדם להוציא לאור תיקונו. והיינו דכתיב ואלה שמות בנ”י הבאים. כלומר שלא יעלה עה”ד ח”ו כי הגלות וכן כל עת צרה לאדם שלא תבא הוא במקרה. וכאילו עזב ה’ אותנו ח”ו. רק שכח הדביקות הולך עמנו בגלות כאשר אמרנו לדייק במלת הבאים מצרימה שהוא על כל מיני המיצרים שיש לבנ”י תמיד. וגם זה אמת בפי’ הכתוב שגם השמות הם יורדין לתוך המיצר וגם הם בגלות. ומצד זה נושעין בנ”י בגליותיהם. כלל הדברים שקודם גלות מצרים נתקשרו בכח השורש למעלה כמו הכוכבים שנוטלין רשות מקודם לעשות השליחות והוא דביקות השליחות בכח הבורא והבן:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן