• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שורש בני ישראל | שפת אמת לפרשת בלק- שנת תרמ


הורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"
פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורד
כפתור הורד

שפת אמת בלק- שנת תרמ

ובמדרש כי מראש צורים אראנו כו' משל לפקח שבא לשורש כו' ומצאן קשה כו'. פי' כי בלעם התפאר עצמו בזה שהשיג שורש בנ"י. ובאמת הבורא ית' עשה הכל לטובת בנ"י שעל ידי שהשיג השורש נשתתק. ובלק הי' רואה במדריגה קטנה שיש לבנ"י תוך כל האומות לכן עלה בדעתו ללחום עמהם. אבל בלעם ע"י שהראהו כח השורש של בנ"י ושם לא יש שום מגע נכרי ושום כח שר וסט"א אינו נוגע שם. וז"ש וירא כו' ישראל שוכן לשבטיו הוא יעקב אע"ה ישראל סבא וז"ש לשבטיו. וז"ש מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל. הם ב' הבחי'. יעקב הוא העבודה בעוה"ז בין האומות. וישראל הוא שורש בנ"י למעלה ושם מקום המנוחה בחי' מנוחת שבת דכתיב ביני ובין בנ"י אות הוא ואין שם מגע נכרי ושם שוכן ישראל במנוחה וזהו משכנותיך ישראל. ולמטה צריכין מכסה והגנה וז"ש אוהליך יעקב. ומ"מ ב' הבחי' תלוין זה בזה. וכן הוא בפרטות כל איש ישראל שעל ידי שצנוע במעשיו ושומר עצמו בחיצוניות המדות בפשיטות זוכה אח"כ לבוא אל השורש והפנימיות:


עבור לתוכן העמוד