בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אז מי משתמש באור המנורה? | שפת אמת בהעלותך- תרמז | ט”ז סיון תשפ”א

כ״ג סיון תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת בהעלתך- שנת תרמזאל מול פני המנורה יאירו במדרש המשל שהטמין כלי הדיוטות ע”ש. דאיתא בראשית ירא שבת בשת. ויובן הענין עפ”י משל הנ”ל. כי באמת מה האדם שיבוא אחר המלך לתת דין וחשבון לפניו. מה מציאות יש לכל בו”ד הבל הבלים. אכן כפי הביטול שיש באדם בעודו בעוה”ז יודע ומבין כי הכל לה’ ומאתו ית’ זוכה כל אחד בחלקו ואין כחו נפרד מאתו ית’. בזה יש מקום להעריך מעשיו לפניו ית’. כענין שנאמר למעשה ידך תכסף. וזוכין לזה ע”י השבת שהוא הביטול אליו ית’ ומתדבקין בשורש ועי”ז יש עלי’ לכל הדברים אל הראשית. וזה בראשית ירא שבת כדי שלא יהי’ בבושת פנים לעוה”ב. וע”ז נאמר הביטו אליו ונהרו. ועי”ז שכל האור הי’ מאתו ית’ פניהם אל יחפרו לשון עתיד אפילו לעוה”ב. וזה השבח של אהרן שלא שינה. וכענין שאמרו חז”ל בפסוק וכלים מכלים שונים שע”י שהוציאו כלי המקדש נשתנו כלי הדיוטות ונעשין כנחושת וברזל ע”ש. אבל באהרן דכתיב אל מול פני המנורה יאירו שלא נשתנו הנרות שהכין הגם שנתגלה במקדש אור השכינה מן השמים. ולהבין ענין הכנת כלי הדיוטות עפ”י מ”ש במדרש ה’ חפץ למען צדקו כו’ וכן הוא במשנה רצה הקב”ה לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות. והענין הוא כי התורה עצמה נעלמה מעיני כל חי והוא באמת אור הגנוז כמ”ש וירא כו’ את האור כי טוב ויבדל ודרשו חז”ל שהי’ מאיר מסוף העולם כו’ וראה שאין הרשעים כדאי וגנזו לצדיקים כו’. והיא התורה שנקראת אור. ונק’ חמדה גנוזה שגנזו הקב”ה באלה המצות מעשיות גשמיות שנקראו נרות כמ”ש נר מצוה ולגבי תורה גנוזה נקראו אלה כלי הדיוטות. שרצה המלך שבנ”י יתקנו כלי הדיוטות להיות כלים לקבל בהם הארת התורה. ובבהמ”ק הי’ מתגלה אור תורה הגנוזה אעפ”כ יאירו שבעת הנרות כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן