• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

משנה תורה- מעין עולם הבא | שפת אמת לפרשת דברים שנת תרנ"ד

ב' מנחם- אב ה'תש"פ

ספר דברים כביטוי לקשר העמוק בין עם ישראל לה' יתברך
על קיום התורה - מעין עולם הבא
והקשר של כל זה לכניסה לארץ ישראל וממילא לדורנו


שפת אמת דברים שנת תרנד

בפסוק אה"ד א' דבר משה א"כ ישראל. איתא במדרשים כי התורה נחלקת לשבעה ספרים. חצבה עמודי' שבעה. כי ויהי בנסוע הוא ספר בפ"ע. לפי"ז נראה כי ס' דברים היא בחי' שבת ונק' משנה תורה כענין לחם משנה ושבת כל הלכותי' כפול. והענין הוא כי יש תורה שבכתב ושבע"פ בחי' לחם מן השמים ולחם מן הארץ לחמו בלחמי. ולכן יש שיתא סדרי משנה נגד הששה ספרים שבכתב. וכמו ששת ימי המעשה שהשפע משמים נתלבש בעשי' וע"י מלאכים. וכ' בכל יום ויהי ערב ויהי בקר והוא רמז לתורה שבכתב ושבע"פ כדאיתא בתנא דב"א בפסוק יום ליום יביע אומר זה מקרא ולילה ללילה י' דעת משנה. וכן אמרו כשלמד משה בסיני מקרא ידע שהוא יום וכשלמד משנה ידע שהוא לילה. כי משנה הוא פירוש והתפשטות התורה בהתלבשות. כמו ימי המעשה. ושבת מתגלה הארת תורה שבכתב בלי התלבשות לכן לא נאמר בו ערב וזה קריאת התורה בשבת. וכמו כן בס' משנה תורה שהיא התאחדות תורה שבכתב ובע"פ דבשבת מתיחדין ברזא דאחד. ולכן כ' אשר דבר משה אל כל ישראל כי סדר משנה הי' מתחילה לאהרן. אח"כ לבניו. אח"כ לכל ישראל. ומשנה תורה דיבר אל כל ישראל מפיו ממש בלי התלבשות. כמו שמתגלה בשבת הנהגת הקב"ה וב"ש בעצמו בלי התלבשות. וכתיב אחרי הכותו כו'. וכ' במ"א בשם מו"ז ז"ל כי לא הי' יכול להכניס אלה הדברים בלבות בנ"י עד א' הכותו כו'. ויתכן לרמוז לפמ"ש כי כמו קדושת שבת נחתין מקודם כל הקליפות לנוקבא דת"ר כמ"ש בזוה"ק דבע"ש קליפת נוגה רוצה לעלות אחרי' הסט"א ונפיק כוכב ומוריד אותן כו'. וכמו כן הי' כאן קליפת סיחון ועוג קודם שנתפרש ס' משנה תורה והכה אותם משה ואח"כ אלה הדברים. ויש רמז לזה כי אלה הדברים כ' גם בשבת אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות ע"ש בפ' ויקהל לרמוז כי ס' משנה תורה היא בחי' השבת. וכן יש לרמוז בדברי המד' בפסוק ראה החלותי תת שאין לאומות חלק בשבת ע"ש. ולכן סיחון ועוג שרצו להתערב בזה נאבדו:


להנצחות שיעורים וכד' - aharon@yrg.org.il

לחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבוע
לתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220

להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ - https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv...

למעקב אחרי הפייסבוק שלנו - https://www.facebook.com/YeshivatRama...

עבור לתוכן העמוד