בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לוחות ראשונים בקולי קולות | שפת אמת לפרשת בלק- שנת תרמ”ח | י’ תמוז ה’תש”פnnעל יכולתו של בלעם לקחת מן היניקה הראשונית, מן הלוחות הראשונים- להפוך אותה למרירה ולמסור אותה לחיצוניםnועל היכולת של עם ישראל לקחת מהיניקה הראשונית, מהלוחות הראשונים ולשמר אותם בקרבנו גם כשאיננו לכאורה באותה המעלהnnהשיעור מוקדש לע”נ – שרה בת ר’ משה זאב. י בתמוז יום השנה

כ״ד תמוז תש״פ

שפת אמת במדבר פרשת חקת שנה תרנזבמדרש מברך רעהו בקול
גדול כו’ שהי’ קולו הולך מסוף העולם כתיב הכא קול גדול וכ’ התם קול גדול ולא יסף
כו’. הענין הוא דאיתא הראשונות שהיו בקולי קולות שלטה בהם עין. אין לך יפה מן
הצניעות. ומ”מ קודם החטא היו מוכנים בנ”י לקבל לוחות הראשונות בקולי
קולות היינו שהי’ מתוקן כל העולם והיו משועבדים כל האומות תחת בנ”י ולא הי’
הסט”א יכול לעכב התפשטות התורה והי’ הולך מסוף העולם כו’. אך אחר החטא נאמר
אין לך יפה מן הצניעות שצריך להיות התקונים בהסתר. וזה הי’ מקטרג אותו רשע באשר
בנ”י חטאו ואינם יכולין לתקן ולקבל הקול גדול. אכן באמת כל זה עשו הרשעים.
וע”י מלחמת עמלק נתרשלו בנ”י מלהיות מוכן לתקן הכל. ולכן נשבע
הקב”ה שאין שמו שלם עד שימחה שם עמלק במהרה בימינו. ואז יתקדש שמו הגדול.
ואיתא שברי לוחות מונחים בארון. והיינו כי בודאי המתנה שנתן לנו הקב”ה לא הי’
למגן ואם כי אז לא היינו ראוים לקבל ונגנז בארון ונשברו הלוחות בי”ז בתמוז
וצריכין לתקן כל אלה השברים וזה היא באמת כמו פיזור וגלות בנ”י בכל הארצות
כדי ללקוט אותן השברים וכשיתוקן הכל נוכל לקבל הלוחות הראשונים. ולכן איתא בשם
האר”י ז”ל חג לה’ מחר שלעתיד יהי’ י”ז בתמוז יו”ט כי מצד
נתינת הלוחות בודאי. הי’ יו”ט גדול. ורק מצד שא”י לקבל נהפך לנו לאבל
מחולנו. וכשיתוקן הכל יהפך לנו שבעה עשר בתמוז לששון ושמחה. וכמ”ש צום הרביעי
כו’ יהי’ לששון:במדבר
רבה כ, כא

מעשה בשעת הגזירה
בחנוני אחד מישראל שהיה מבשל בשר טהור ובשר חזיר ומוכר שלא ירגשו בו שהוא יהודי
וכן היה מנהגו כל מי שנכנס לחנות שלו ולא נטל ידיו יודע שהוא עובד כוכבים ונותן
לפניו בשר חזיר וכל מי שנטל ידיו ומברך יודע שהוא ישראל ומאכילו בשר טהור פעם אחת
נכנס יהודי לאכול שם ולא נטל ידיו והיה סבור שהוא עובד כוכבים נתן לפניו בשר חזיר
אכל ולא בירך בא לעשות עמו חשבון על הפת ועל הבשר אמר לו יש לי עליך כך וכך מן
הבשר שהאכלת שחתיכה עולה עשרה מנה אמר לו אתמול אכלתי אותה בח’ והיום אתה רוצה
ליטול ממני עשרה אמר לו זו שאכלת של חזיר היא כיון שאמר לו כך עמדו שערותיו נבהל
ונחפז אמר לו בצנעה יהודי אני ונתת לי בשר חזיר אמר לו תיפח רוחך שכשראיתי שאכלת
בלא נטילת ידים ובלא ברכה הייתי סבור שאתה עובד כוכבים מיכן שנו חכמים מים ראשונים
האכילו בשר חזיר אחרונים הרגו את הנפש מעשה באדם אחד שאכל קיטנית ולא נטל ידיו
וירד לשוק וידיו מטונפות מן הקיטנית ראה אותו חבירו הלך ואמר לאשתו אומר ליך בעליך
סימן שאכל עכשיו קיטנית שיגרי לו אותה טבעת נתנה לו אחר שעה בא בעלה אמר לה היכן
הטבעת אמר הלו בא פלוני בסימנין שלך ונתתיה לו נתמלא עליה חימה והרגה לפיכך כל
שאינו נוטל ידיו לאחר המזון כהורג נפש ולכך הזהיר הקב”ה את ישראל אפי’ במצוה
קלה שנאמר(דברים לב, מז): “כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם” אפי’ דבר
מצוה שאתה רואה אותה ריקה וקלה בה חיים ואריכות ימים אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אם
שמרתם מצותי אני מפיל שונאיכם לפניכם שנאמר(תהלים פא, יד): “לו עמי שומע לי כמעט אויביהם
אכניע”.כיון שראה בלעם היאך משמרים ישראל המצות הקלות אמר מי יוכל לקלל
את אלו ששומרים מצותיו ושמו משותף בהן שנאמר “ה’ אלהיו עמו” המקללם כאלו מקלל פני שכינה ששמו מעורב בשמן
התחיל הופך למשלים וישא משלו ויאמרזש”ה(משלי כז, יד): “מברך רעהו בקול גדול וגו’” כשבא
בלעם לקלל את ישראל עיקם הקב”ה את לשונו והתחיל לברך שנאמר “ולא אבה ה’ אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפך ה’ וגו’” נתן
הקדוש ברוך הוא כח בקולו וקולו הלך מסוף העולם ועד סופו כדי שישמעו האומות שהוא
מברכן מנין אמר רבי אלעזר הקפר כתיב להלן קול גדול ולא יסף שהיה הולך מסוף העולם
ועד סופו וכאן כתיב “מברך רעהו בקול גדול וגו’” שאמר לו “לכה איעצך” והרג כ”ד אלף מישראל יש קללה כזו:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן