• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

האישה נקנית? - שיעור פתיחה למסכת קידושין

א' אלול תשע"ח

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

דף מקורות לשיעור:

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ו עמוד ב

 אמר לה לאשתו הרי את לעצמך, מהו? מי אמרינן למלאכה קאמר לה, או דילמא לגמרי קאמר לה? א"ל רבינא לרב אשי, ת"ש: דתניא, גופו של גט שחרור: הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך; השתא ומה עבד כנעני דקני ליה גופיה, כי א"ל הרי אתה לעצמך - לגמרי קא"ל, אשה דלא קני ליה גופה לא כ"ש.

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ה עמוד א

...אמר עולא: דבר תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שנאמר: וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, והאי קנין כספו הוא, ומה טעם אמרו אינה אוכלת? גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה ולאחותיה!

א.        תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ט עמוד א

אם יש עליו עוררין - יתקיים בחותמיו.

חידושי הרמב"ן: כל הנפרע שלא בפניו ומן היורשין ומלקוחות צריך הוא לקיים שטרו דאפוקי ממונא לא מפקינן בלא שטרא דמקויים.

אבל זו אינה דומה למשנתנו שאין אשה זו ממונו של בעל אלא ברשות עצמה היא להנשא, ואנן לא מנעינן לה.

ב.      תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כח עמוד ב

אמר רבה בר בר חנה: מעיד אדם לאשתו ארוסה. אמר רבינא: לא אמרן אלא לאפוקי מינה, אבל לעיולי לה - לא מהימן. ולא היא, לא שנא לאפוקי ולא שנא לעיולי - לא מהימן... איקרבא דעתיה לגבה.

חלקת יואב אבה"ע ו בהערה

דלא נעשה קרוב לה כלל אלא אסר לה אכולי עלמא כהקדש דהא גם בקידש חייבי לאוין מקודשת ומה קנין יש לו בה אלא שאוסרה לעלמא. ומה דארוסה אוכלת בתרומה מטעם קנין כספו כבר כתב בזה השטמ"ק בכתובות דהפירוש שקנאה בכספו לא שיש לו בה קנין כסף.

ג.        שו"ת משיב דבר חלק ד סימן לה

בענין קנין אשה לבעלה מה היא, ולמה ולאיזה תכלית נקנית... מה"ת הן אין לאיש על אשתו שום קנין כי אם לאישות בלבד אבל זולת אישות אין לבעל שום קנין ולכן אם נדרה ואמרה הנאת תשמישי עליך א"צ להפר וכופה ומשמשתו משום שלזה היא קנויה לבעלה. ודברים ברורים הם, ומה שכתוב בתורה כי הוא קנין כספו, וכן מה שנמצא דאשתו של אדם הוי כעבדו ושפחתו, הכונה כמו עבדו ושפחתו הכונה למעשה ידיהם, כך אשתו לאישות ולא זולת, וההוכחה הפשוטה לזה ממה שפשוט לחז"ל דעפ"י

התורה אין מעשה ידי אשה לבעלה, ומאין למדו זאת וכי מבואר בתורה שכן הוא, והלא כתיב בה קנין כספו כמו בעבד ושפחה, ומנלן שאין מע"י לבעלה, ולהיפך מנלן דמשועבדת אשתו לבעלה ואינה יכולה לאסור עצמה על בעלה, בשלמא אם הוא נדר ואמר הנאת תשמישי עליך אינו חל הנדר שהוא מקרא מלא ועונתה לא יגרע... הא אצלה אין כתיב אזהרה שלא תמנע ממנו הנאת תשמישה, ומנלן שהיא מחויבת להזקק לו, ודלמא קנין כספו הוא לשארי דברים כמו שפחתו? אלא הוא דבר ברור ומושכל ראשון דמשמעות כי יקח איש אשה הוא למה דמסיים הכתוב ובעלה או ובא אליה ולא יותר, מזה למדנו דלזה הפרט היא קנויה לו כמו שפחה לעבודה ולא יותר...

קנין אשה לאיש בעניני אישות, הוא מועיל לא מבעיא לדעת הרמב"ם שאסור לבעול פנויה, אפילו לדעת החולקים אינו אלא רשות, אבל אינה מחויבת להזקק לו ואם הוא מאנסה ח"ו חייב לשלם בושת ופגם, והרי הוא כגזלן וכאשר יקום איש על רעהו והכהו, משא"כ אשה שהיא קנויה לו היא מחויבת להזקק בכל עת שירצה ואם אינה מזדקקת לו ברצון יכול לכופה כמו שהאדון כופה שפחתו לעשות מלאכתו וכ"ז הם דברים ברורים ואין כדאי להפוך עוד בזה:

ד.         תלמוד בבלי מסכת כתובות דף ב עמוד א

הגיע זמן ולא נישאו - אוכלות משלו ואוכלות בתרומה... איכא דבעי לה מיבעיא: ...ואם תמצי לומר: חלה הוא מעלה לה מזונות, חלתה היא, מהו? מצי אמר לה אנא הא קאימנא, או דלמא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו?

תוספות מסכת כתובות דף ב עמוד ב

מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו - ואינו יכול לטעון דאדרבה מזלה גרם ....דהאשה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה.

תוספות הרא"ש מסכת כתובות דף ב עמוד א

ונסתחפה שדהו משמע הא אם מזלה גרם איבדה כתובתה ואמאי תליא במזלו יותר מבמזלה? ...וי"ל משום דהאשה קנין כספו של האיש כמו עבדו שורו וחמורו ותלויה במזלו.

תוספות הרא"ש מסכת קידושין דף ה עמוד א

והאי קנין כספו היא. כיון שמושל עליה ומשועבדת לו מיקרי קנין כספו אפילו קנאה בשטר ובביאה.


 


עבור לתוכן העמוד