• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שיעור כללי מסכת שבת

דף ע"ה עמוד במקורות לשיעור:

דף עה עמ' ב
משנה. ועוד כלל אחר אמרו: 
גמרא. כל הכשר להצניע לאפוקי מאי? 
להלן  דף צ עמוד א משנה. פלפלת כל שהוא...רבי יהודה אומר: אף המוציא משמשי עבודה זרה - 
רש"י שם ד"ה מאומה 
פסקי רי"ד מסכת שבת דף עה עמוד ב
וקשיא לי, דהא תנן בפרק ר' עקיב', ר' יהוד' אומ' אף המוציא משמשי ע"ז כל שהו, שנ' לא ידבק בידך מאומה מן החרם. ויש לומר דפליגי בהא תנא קמא ור' יהודה, דתנא קמא סבר כיון דאסירי בהנאה לא חשיבי מידי ולא מיחייב בהוצאתן, ור' יהוד' סבר כי היכי דחשיבי לעיניין איסורן בכל שהן חשיבי נמי לעניין הוצאת שבת, ואף על גב דלא חזו ליה, והני אמוראי סבירא להו כתנא קמא.
רמב"ן דף צ עמוד א
הא דתנן ר' יהודה אומר אף המוציא ממשמשי ע"ז כל שהן. פי' רש"י דאחשבי' קרא לאיסורא מדכתיב מאומה והא דתנן כל הכשר להצניע וכו' ואוקימנא למעוטי עצי אשרה דלא כר"י...
אלא דר"י לטעמיה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ולר"ש אפי' במקק ספרים נמי פטור, וכולה סתמא דלא כר' שמעון דודאי לר"ש פטור דהו"ל מוציא מת לקברו דפטר ר"ש.
דף  צ עמ' ב משנה המצניע 
גמרא. ליתני המוציא זרע בכל שהוא חייב – 
רש"י ד"ה גמרא  
להלן קמד  עמוד ב של בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברמונים. 
ירושלמי   שבת פרק יג הלכה ג
מתני' הקורע בחמתו ועל מתו כל המקלקלין פטורין והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן: 
בעון קומי רבי יוסה לא כן אמר רבי יוחנן בשם ר' שמעון בן יוצדק [דף עב עמוד ב] מצה גזולה אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח. אמר לון תמן גופה עבירה. ברם הכא הוא עבר עבירה. כך אני אומר הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח?!
סנהדרין דף מו עמוד ב איבעיא להו: קבורה משום בזיונא הוא, או משום כפרה הוא? - למאי נפקא מינה? - דאמר: לא בעינא דליקברוה לההוא גברא. אי אמרת משום בזיונא הוא - לא כל כמיניה. ואי אמרת משום כפרה הוא - הא אמר לא בעינא כפרה, מאי? – 
להלן צא א 
בעא מיניה רבא מרב נחמן: זרק כזית תרומה לבית טמא מהו
להלן צג ב משנה המוציא אוכלין


 

עבור לתוכן העמוד