• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מעשה שבת

י"ג אייר תשע"ז
שיעור כללי מסכת שבת דף ל"ח עמוד א
מעשה שבת

דף מקורות לשיעור:

מעשה שבת

לח עמוד א המבשל בשבת, בשוגג - יאכל, במזיד - לא יאכל- - -

רי"ף (דף יז עמוד א בדפוסים הישנים)  גרסינן בפ' מרובה

המאור הקטן  על הרי"ף שם

מלחמת ה' על הרי"ף שם אמר הכותב שמעתי שדעת רבינו הגדול ז"ל...

הר"ן על הרי"ף שם  וכתב הרי"ף ז"ל דמדקיימא לן דרב אחא

בבא קמא דף ע עמוד אגנב ומכר בשבת...משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

שם דף עא עמוד א והתניא: גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לע"ז, גנב שור הנסקל וטבחו - משלם ארבעה וחמשה, דברי ר"מ, וחכמים פוטרין!...מ"ט דרבנן דפטרי! אמרי: מאן חכמים? ר"ש, דאמר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. אמרי: בשלמא ע"ז ושור הנסקל - שחיטה שאינה ראויה היא, אלא שבת - שחיטה ראויה היא! דתנן: השוחט בשבת וביום הכפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו - שחיטתו כשירה! אמרי: סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר; דתנן: המבשל בשבת, בשוגג - יאכל, במזיד - לא יאכל, דברי ר"מ; רבי יהודה אומר: בשוגג - יאכל במוצאי שבת, במזיד - לא יאכל עולמית; רבי יוחנן הסנדלר אומר: בשוגג - יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, במזיד - לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. מ"ט דר' יוחנן הסנדלר? כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה: ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם - מה קדש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה... פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: מעשה שבת דאורייתא, וחד אמר: מעשה שבת דרבנן. מ"ד דאורייתא, כדאמרן; ומ"ד דרבנן, אמר קרא: קדש הוא, הוא קדש ואין מעשיו קדש. בשלמא למ"ד דאוריית', אמטו להכי פטרי רבנן, אלא למ"ד דרבנן, אמאי פטרי רבנן? אשארא, אע"ז ושור הנסקל.

להלן קמד ב סוחט אדם אשכול

תוס' ד"ה חולב אדם עז

רי"ף שם (דף ס עמ' א – ס עמ' ב  מדפי הרי"ף בדפוסים הישנים) סוחט אדם

ר"ן שם (דף ס עמ' א ד"ה אמר רב יהודה

שם ע"ה ד"ה ואחרים

מלחמות ה' שם עמ' ב

 

עבור לתוכן העמוד