• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

עדים קרובים | שיעור כללי - סנהדרין כח.

כ"א סיון

דף המקורות:

כח עמוד א אמר רמי בר חמא: סברא הוא.

רי"ף (דף ח' ב מדפי הרי"ף) ירושלמי

ר"ן כתובות ספ"ב (יב ב)

וכתוב [בהלכות] בפ' זה בורר אלמא פסול עדים הקרובים זה לזה אינו אלא משום הזמה ומש"ה בשטר דלא שייכא הזמה כשרים,

 ויש לדון על זה דבגמ' בפ' זה בורר (דף כח א) אידחי טעמא דהזמה ...אלא הזמה מעלמא קא אתיא ליה ה"נ הזמה מעלמא קא אתיא ליה אלמא טעמא דהזמה אידחי ליה

 לפיכך נראה דטעמא דקרובים פסולים לא משום הזמה הוא אלא משום גזרת הכתוב כדמסקינן התם בפרק זה בורר בתר דאידחי טעמא דהזמה אמר ליה א"כ נכתוב בן על אבות אי נמי הן על אבות מאי בנים דאפילו בנים לעלמא

שו"ע חו"מ סי' לח ס"א

שנים שהעידו באחד שחייב לפלוני מנה, ובאו שנים והכחישום או הזימום, הרי זה פטור. עדים שהעידו בבית דין באחד שחייב לחבירו מנה, ואחר כך אמרו: שקר העדנו, עדותם הראשונה קיימת, דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד; אבל נאמנים לגבי עצמם, לשלם לו כל מה שהפסידוהו.

הגה: הרב המחבר קצר כאן במקום שהיה לו להאריך, כי אף על פי שאין דנין דין עדים זוממים האידנא, משום שהוא קנס, מכל מקום איכא נפקותא, דעד זומם פסול להעיד...

ש"ך סי' לח (א)

היאך יעלה על הדעת שהעדים לא יתחייבו לשלם כשגרמו לחבירו היזק בעדותן שקר, והלא אין לך גרמי גדול מזה, וכמו שאוכיח לקמן מדן את הדין וממוחל שטר וממראה דינר לשולחני ומסור וכה"ג. וכ"כ הרמב"ן בדיני דגרמי שלו וז"ל, שנים שהעידו עדות שקר והפסיד חבירו על ידם ואי אפשר להוציא מידו כגון גוי ואלם, או הודו הם והוא לא הודה, חייבים לשלם שהרי גרמו לאבד ממונו של זה

ולא גרע מדן את הדין דלעיל סימן כ"ה [סעיף ג' - ד'], וממוחל שטרו דלקמן סימן ס"ו סעיף ל"ב, וממראה דינר לשולחני דלקמן סימן ש"ו [סעיף ו'], וממסור ומראה ממון של חבירו דלקמן סימן שפ"ח [סעיף ב'] וכה"ג טובא, דאע"ג דבדיבורא לחוד גרמו היזקא חייבים.

אלא נראה ברור שמה שמתחייבים הניזמין אינו אלא קנס היינו אף שלא גרמו לו היזק, דהיינו שלא שילם, וכדאמרינן בריש פ"ק דמכות שם [ב' ע"ב], מ"ט דר' עקיבא קסבר קנסא הוא וקנס אינו משלם על פי עצמו, אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה ומשלמין.

אבל כשגרמו לו היזק אינם חייבים משום קנס לחוד אלא משום דינא דגרמי [הגה. ועיין לקמן סימן שפ"ו סק"א] שהוא כאילו הזיקוהו בידים.

 

לעיל כז א עד זומם; אביי אמר: למפרע הוא נפסל,


עבור לתוכן העמוד